Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Udzielanie ulg z tytułu podatków i opłat w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym

Treść

Opis sprawy
Udzielanie ulg z tytułu podatków i opłat w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym

Kogo dotyczy
Osób fizycznych, osób prawnych, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej ubiegające się o ulgę w podatkach i opłatach stanowiących dochód gminy Krynica-Zdrój

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie ulgi
2. Oświadczenie o stanie majątkowym
3. Dokumenty obrazujące sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe

Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą występujące o udzielenie pomocy publicznej do wniosku z określeniem rodzaju pomocy zobowiązane są dołączyć:

1. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
a) zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) wydanych przez organu uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym podatnik występuje o ulgę oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub  oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych;
b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie);
c) Oświadczenie, że wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
2. W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo informację o nieotrzymaniu pomocy.

Formularze/Wnioski do pobrania
Oświadczenie o stanie majątkowym
Formularz do pomocy de minimis
Oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis
Instrukcja wypełniania cz. D formularza
Formularz do pomocy de minimi w rolnictwie lub rybołóstwie
Rozporządzenie RM dot. informacji przedstawianych dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis

Opłaty
Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Finansowo-Budżetowy
Referat Podatków i Opłat
Tel. 18 472 55 47

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
poniedziałki 8:00-16:00
wtorki-piątki 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji podatkowej  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna
art. 67 a, art. 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

Uwagi i dodatkowe informacje              
Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.