Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

Załącznik do uchwały Nr LII.411.2022
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 15 września 2022 r.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju
§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy postoju pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju (SPP).

§ 2. W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów:

1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju,
2) Załącznik nr 2 do Uchwały - Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju ustalający stawki opłat za postój pojazdów na obszarze SPP,
3) Kontroler SPP – uprawniony pracownik Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju do pobierania opłaty za postój oraz kontrolujący poprawność uiszczania opłaty za postój w SPP, ubrany w wyróżniającą kamizelkę z oznaczeniem „Kontrola SPP w Krynicy-Zdroju”; legitymujący się imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Burmistrza Krynicy-Zdroju;
4) Bilet parkingowy – wydruk z urządzenia inkasująco-rejestrującego stanowiący dowód wniesienia jednorazowej opłaty za postój w SPP na określony czas postoju;
5) Parkomat (automat do poboru opłat) – urządzenia inkasująco-rejestrujące ustawione w konkretnym miejscu do wnoszenia opłat za postój przy użyciu monet lub kartą płatniczą (jeżeli dostępna jest taka opcja), wydające za opłatę bilet parkingowy;
6) System płatności mobilnych – rozumie się przez to zdalny sposób wnoszenia opłat za postój pojazdu, za pomocą urządzenia mobilnego i technologii mobilnych, umożliwiający rozliczanie za rzeczywisty czas postoju, z uwzględnieniem opłaty minimalnej, na zasadach określonych przez operatora tych płatności, w tym również taki w którym fakt uiszczenie opłaty za parkowanie nie jest potwierdzony wydaniem biletu parkingowego.

§ 3. 1. Opłaty pobiera się za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, w wyznaczonych miejscach, w określone dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
2. Wjazd do SPP oznakowany jest znakami D-44 „Strefa Płatnego Parkowania”, wyjazd z SPP oznakowany jest znakami D-45 „Koniec Strefy Płatnego Parkowania”.
3. SPP obejmuje wszystkie wyznaczone miejsca postojowe na drogach publicznych z wyłączeniem:
1) prawidłowo oznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych;
2) wyznaczonych postojów taksówek;
3) wyznaczonych postojów dorożek konnych.
4. W miejscach niewyznaczonych obowiązuje całkowity zakaz parkowania i postoju wszelkich pojazdów.
5. Miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania są niestrzeżone.
6. Postawienie lub ustawianie w SPP reklam na wszelkich pojazdach, przyczepach, itp., a także parkowanie przyczep bez względu na ich zespolenie lub brak z innym pojazdem, oraz innych obiektów jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1693 ze zm.).
7. W przypadkach opisanych w ust.6, gdy nie zostało wydane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, postawienie pojazdu, przyczepy lub obiektu będzie traktowane jak zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi i będzie podlegał karze zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1693 ze zm.).

§ 4. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidziany czas postoju.
2. Stawka opłaty za każdą godzinę postoju w SPP oraz zerową stawkę opłaty określa Załącznik nr 2 do Uchwały.
3. Minimalnie opłacony czas postoju wynosi 1/2 godziny. Opłacenie dalszego czasu postoju następuje proporcjonalnie do wartości opłaconej kwoty.
4. Opłaty za jednorazowy postój pojazdów samochodowych w SPP na określony czas uiszcza się poprzez wniesie opłaty gotówką w parkomacie lub za pomocą karty płatniczej, jeżeli dostępna jest taka opcja w parkomacie lub za pomocą systemu płatności mobilnych, przy czym opłata powinna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
5. Dowód wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkomatu, abonamentu parkingowego lub kartę postojową umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu z zastrzeżeniem ust. 6
6. Identyfikator systemu płatności elektronicznych – płatności poprzez aplikację w telefonie komórkowym, należy umieścić przy prawej dolnej krawędzi przedniej szyby pojazdu.
7. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest obowiązany do wykupienia biletu parkingowego w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie.
8. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z form wymienionych w ust. 4 nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania w czasie wskazanym w ust. 1 przy użyciu pozostałych form.
9. Przy pomocy parkomatu można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu w danym dniu i za dni kolejne. Nie można tym sposobem regulować opłat za postój realizowany w dniach poprzedzających postój jak również opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP.

§ 5.
1. W SPP wprowadzono następujące opłaty abonamentowe:
1) „abonament mieszkańca”;
2) „abonament zwykły”;
3) „abonament N”
2. Stawki poszczególnych abonamentów oraz uprawnienia do zakupu abonamentów określone zostały w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
3. Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, w tytule wpisując numer rejestracyjny, rodzaj abonamentu i datę od kiedy abonament ma obowiązywać (nie wcześniej niż od trzeciego dnia roboczego licząc od daty wykonania przelewu).
4. Opłacony abonament parkingowy kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić awersem w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu samochodowego.

§ 6. 1. W SPP wprowadzono opłatę za miejsce zastrzeżone w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do Uchwały.
2. Opłatę dotyczącą wyznaczenia zastrzeżonego miejsca do parkowania (na wyłączność), w obrębie Strefy Płatnego Parkowania za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, w tytule wpisując nr umowy dotyczącej wyznaczenia miejsca do parkowania.

§ 7. 1. Za postój w SPP, bez wniesienia opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokościach określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP bez wniesienia opłaty abonamentowej, uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu parkingowego, nieuprawnionego zajęcia miejsca zastrzeżonego, lub za pomocą systemu płatności mobilnych Kontroler SPP wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, w którym określa datę i godzinę stwierdzenia rozpoczęcia postoju w SPP bez wniesienia opłaty oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie wezwania archiwizowane jest w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. Postój pojazdu samochodowego w SPP bez widocznego uiszczenia opłaty oraz umieszczenie wezwania może być rejestrowane w formie zdjęć lub nagrania.
3. Opłatę dodatkową należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, w tytule wpisując numer rejestracyjny i numer wezwania.
4. W przypadku stwierdzenia braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 30 dni od daty wystawienia wezwania o którym mowa w pkt. 2, podlega ona będzie przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. 1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują Kontrolerzy SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.
2. Obowiązkiem Kontrolerów SPP jest kontrola postoju pojazdów, a w szczególności:
1) kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów;
2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych;
3) sprawdzanie ważności opłat abonamentowych,
4) sprawdzanie uprawnienia do zajmowania miejsca zastrzeżonego,
5) wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w SPP;
6) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego;
7) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do odpowiednich służb Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju;
8) kontroli i utrzymania parkomatów, w tym wymianę materiałów eksploatacyjnych;
9) zgłaszanie wszelkich usterek i awarii parkomatów.
3. Kontrolerzy SPP nie są upoważnieni do pobierania opłat za postój i wystawiania biletów parkingowych, pobierania opłat abonamentowych oraz pobierania opłaty dodatkowej.

§ 9. 1. Wzory biletów parkingowych oraz wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej określa Burmistrz Krynicy-Zdroju.
2. Postępowanie reklamacyjne w sprawie opłat za postój w SPP prowadzi Burmistrz Krynicy-Zdroju.
3. W przypadku braku miejsc w SPP, z uwagi na pełne obłożenie parkingów, osoby które wykupiły abonament nie mogą domagać się od Gminy Krynicy-Zdroju wskazania miejsc zastępczych lub zwrotu kosztów wykupionego abonamentu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka