Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie gminy Krynicy-Zdroju

Treść

Opis sprawy     
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie gminy Krynicy-Zdroju


Kogo dotyczy   
Przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi w zakresie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie gminy Krynicy-Zdroju


Wymagane dokumenty              
I. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, do którego należy załączyć następujące dokumenty:
1. kserokopię licencji,
2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
6. cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
II. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, do którego należy załączyć następujące dokumenty:
1. kserokopię licencji,
2. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną
w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi


Formularze/ Wnioski do pobrania
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
3. WNIOSEK o przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Krynica-Zdrój

 

Opłaty
1. Opłata za wydanie zezwolenia jest naliczana zgodnie z § 13 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2007 nr 235 poz. 1726).

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się, następujące opłaty:
a) dla przewozu regularnego:
    * do 1 roku – 100 zł,
    * do 2 lat – 150 zł,
    * do 3 lat – 200 zł,
    * do 4 lat – 250 zł,
    * do 5 lat – 300 zł.
b) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt a.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Za zmianę zezwolenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty uiszczanej za zezwolenie.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001


Jednostka/ osoba odpowiedzialna       
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego
Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Miejsce składania dokumentów            
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30


Termin załatwienia sprawy       
Do 60 dni


Podstawa prawna          
1. Art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. b i d1, ust. 4, art. 18b ust. 1 pkt 6, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 4, art. 22a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).

2. § 13 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2007 nr 235 poz. 1726).

3. § 1 pkt. 1 i 2 oraz § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych
i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144, poz. 1519).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy           
Od decyzji o odmowie wydania stronie licencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia


Uwagi i dodatkowe informacje              
Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
(dla przewozów regularnych), jak również potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi (dla przewozów regularnych specjalnych) nie powinny być wydane później niż 1 rok wcześniej od daty składania wniosku