Przejdź do stopki

Informacje o odpadach

Treść

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

 

Gospodarką odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

tel.: 18 472 55 46 – deklaracje, terminy odbiorów, worki do selektywnej zbiórki odpadów;

sprawy księgowe/zaległości:

tel.: 18 472 55 38

Na terenie Gminy Krynicy-Zdroju systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,  na mocy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, objęci są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od Właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój;

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynicy-Zdroju:

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

Selektywna zbiórka odpadów:

Na terenie Gminy Krynicy-Zdroju selektywnie zbiera się następujące rodzaje odpadów:

 1. papier;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. zużyte opony;
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat segregacji odpadów na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Mieszkańcy Gminy Krynicy-Zdroju mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy-Zdroju prowadzonego przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.  ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój

Taki punkt znajduje się na terenie składowiska Odpadów Uroczysko Głębokie w Krynicy-Zdroju.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć samodzielnie i rozładować w miejscu wskazanym przez obsługę punktu.

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać pod nr telefonu:

693 323 487, 18 444 12 03.

Godziny otwarcia: PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  w godzinach od 800 do 1400.

-  dojazd

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Poszczególne odpady można odpłatnie dostarczyć do następujących podmiotów:

PMP Style Sp. z o. o., ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz. (tel. 18 222 00 02)

Zaznaczamy, iż osoby prowadzące działalność rolniczą mogą wybrać dowolny podmiot zbierający odpady z gospodarstw rolnych.

Ponadto informujemy, że odpady pochodzące z działalności rolniczej nie mogą zostać zakwalifikowane jako odpady komunalne. Odpadów tych nie można oddawać w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz 699 z późn. zm.) koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W związku z powyższym rolnik będący wytwórcą tych odpadów jest obowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt.

Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników  w niżej wymienionych aptekach:

LP.

NAZWA APTEKI

ADRES

1.

Punkt Apteczny w Tyliczu

ul. Rynek 16, 33-383 Tylicz

2.

Apteka MS Pharm Apteka Krynicka

ul. Kraszewskiego 139, 33-380 Krynica-Zdrój

3.

Apteka „Słoneczko”

ul. Kraszewskiego 83, 33-380 Krynica-Zdrój

4.

Apteka „Św. Jana”

ul. Czarny Potok 8a, 33-380 Krynica-Zdrój

5.

Apteka „Dbam o Zdrowie”

ul. Nowotarskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

 

6.

„EW-KO” Ewa Bucharska-Konior „Apteka Krynicka”

 

ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój

7.

Apteka „Melisa”

ul. Piłsudskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRYNICA-ZDRÓJ ZA ROK 2021 - [plik w formacie pdf 744 KB]

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

UCHWAŁA NR XIII.127.2019 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 roku  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XLIX.284.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII.123.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Uchwała Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju