Przejdź do stopki

Informacje o odpadach

Treść

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

 

Gospodarką odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

tel.: 18 472 55 46 – deklaracje, terminy odbiorów, worki do selektywnej zbiórki odpadów;

sprawy księgowe/zaległości:

tel.: 18 472 55 38

Na terenie Gminy Krynicy-Zdroju systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,  na mocy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, objęci są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od Właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój;

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krynicy-Zdroju:

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

Selektywna zbiórka odpadów:

Na terenie Gminy Krynicy-Zdroju selektywnie zbiera się następujące rodzaje odpadów:

 1. papier;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. zużyte opony;
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat segregacji odpadów na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Mieszkańcy Gminy Krynicy-Zdroju mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krynicy-Zdroju prowadzonego przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.  ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój

Taki punkt znajduje się na terenie składowiska Odpadów Uroczysko Głębokie w Krynicy-Zdroju.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć samodzielnie i rozładować w miejscu wskazanym przez obsługę punktu.

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać pod nr telefonu:

693 323 487, 18 444 12 03.

Godziny otwarcia: PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  w godzinach od 800 do 1400.

-  dojazd

Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników  w niżej wymienionych aptekach:

LP.

NAZWA APTEKI

ADRES

1.

Punkt Apteczny w Tyliczu

ul. Rynek 16, 33-383 Tylicz

2.

Apteka MS Pharm Apteka Krynicka

ul. Kraszewskiego 139, 33-380 Krynica-Zdrój

3.

Apteka „Słoneczko”

ul. Kraszewskiego 83, 33-380 Krynica-Zdrój

4.

Apteka „Św. Jana”

ul. Czarny Potok 8a, 33-380 Krynica-Zdrój

5.

Apteka „Dbam o Zdrowie”

ul. Nowotarskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

 

6.

„EW-KO” Ewa Bucharska-Konior „Apteka Krynicka”

 

ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój

7.

Apteka „Melisa”

ul. Piłsudskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Poziom recyklingu:

za 2017 rok

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 97,09 %
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% 
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,89%

 

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krynicy–Zdroju:

Lp.

Nazwa Przedsiębiorcy

Adres siedziby

Nr telefonu

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Muszynie

ul. Piłsudskiego 39

33-370 Muszyna

 

18 471 41 97

2.

Transport Ciężarowy s.c. „LIZSBEK”                 Z i S Lis

Świniarsko 7

33-395 Chełmiec

 

18 449 00 11

3.

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bogusław Janur

ul. Papieska 53

33-300 Nowy Sącz

 

18 443 03 85

4.

WC Serwis Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

 

32 278 45 31

5.

EKO-PRO Spółka z o.o.

ul. Zwycięstwa 16A

43-608 Jaworzno

 

32 723 26 68

6.

TOI TOI Polska Spółka z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-44 Warszawa

 

22 614 59 79


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRYNICA-ZDRÓJ ZA ROK 2021 - [plik w formacie pdf 744 KB]

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

UCHWAŁA NR XIII.127.2019 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 roku  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała NR VII.72.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XLIX.284.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII.123.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Uchwała Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju