Przejdź do stopki

Gminny Program Rewitalizacji

Treść

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI


Data publikacji: 2017-05-23 15:20

Uchwała Nr 735/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023


Data publikacji: 2017-03-17 11:03

UCHWAŁA NR XXXIII.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI KRYNICY-ZDROJU NA LATA 2016-2023


Data publikacji: 2017-03-09 11:20

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023


Data publikacji: 2016-12-28 13:02

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023

Formularz konsultacji społecznych Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023

Mapa zmian przestrzenno-funkcjonalnych


Data publikacji: 2016-12-21 15:02

Konsultacje społeczne dotyczące projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023

Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023.

Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

  • mieszkańcy Gminy, 
  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 27 stycznia 2017 roku w formie:

  • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@umkrynica.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 28 grudnia 2016 roku do 27 stycznia 2017 roku (decyduje data wpływu do tut. Urzędu);
  • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Jacek Łątka, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój nr 41, w godzinach pracy urzędu;
  • spotkań konsultacyjnych 30 grudnia 2016 r., 5 stycznia 2017 r. i 13 stycznia 2017 r. Podczas spotkań omówiony zostanie projekt Programu Rewitalizacji.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 28 grudnia 2016 r.:

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

ZAŁACZNIKI:


Data publikacji: 2016-12-13 12:11

Burmistrz Krynicy-Zdroju informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju uchwały nr XXX/206/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Ww. uchwała dostępna jest na stronie gminy Krynica-Zdrój w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” lub na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7.

ZAŁĄCZNIKI:


Data publikacji: 2016-12-04 15:11

UWAGA! TERMIN ZGŁASZANIA ZADAŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 23 GRUDNIA 2016 R.

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

TERMIN ZGŁASZANIA ZADAŃ: DO DNIA 30 LISTOPADA 2016 R.


Data publikacji: 2016-11-25 10:58

Uchwała Nr XXIX.195.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XXIX.196.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Data publikacji: 2016-11-18 15:03

W poniedziałek 14 listopada w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbyła się konferencja inaugurująca prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacja dla gminy Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023. GPR ma być z jednej strony odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w sferze przestrzennej, społecznej, gospodarczej, środowiskowej i kulturowej, z drugiej ma dać nowy impuls rozwojowy naszemu miastu. Rewitalizacja ma zatem stanowić swoiste narzędzie zmiany -€“ i taki tytuł nadano poniedziałkowej konferencji.

W konferencji udział wzięło kilku znamienitych prelegentów, w tym poza Burmistrzem Krynicy dr Dariuszem Reśko, także były wiceminister administracji i cyfryzacji, a obecnie pełnomocnik ds. legislacji Zarządu Związku Miast Polskich p. Marek Wójcik, a także obecna Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON p. Marta Mordarska.

Burmistrz Krynicy-Zdroju skupił się w swoim wystąpieniu na planach rewitalizacji uzdrowiskowej części miasta, dostrzegając zarówno w samym procesie, jak i przygotowywanych projektach, realną szansę na cywilizacyjną zmianę Krynicy i realną nadzieję na wykonanie kolejnego, ważnego kroku w rozwoju miasta. Z kolei p. Marek Wójcik przybliżył uczestnikom konferencji procesy, które dotykają dziś współczesne miasta i spróbował osadzić problemy Krynicy-Zdroju w nieco szerszym kontekście procesów zachodzących zarówno w kraju, jak i szerzej w Europie. Mówił też o narzędziach i instrumentach polityki miejskiej. Pani Marta Mordarska zwracała uwagę na kluczowy aspekt procesu rewitalizacji, tj. odniesienie go w pierwszej kolejności do problemów społecznych obszaru, a także na rzecz, bez której nie ma szans na powodzenie wdrażania tego typu instrumentów tj. wagę i wartość współpracy międzyinstytucjonalnej i partycypacji społecznej w procesie przygotowywania i prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Ważnym wystąpieniem była analiza prawnych uwarunkowań wdrażania programów rewitalizacji zarówno w wymiarze możliwości, jak i ograniczeń, które niesie ze sobą opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji.  Niezwykle inspirującym było wystąpienie zastępcy Burmistrza Krynicy-Zdroju pana dr Tomasza Wołowca, który pokazał udane przykłady rewitalizacji innych europejskich miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, wskazując także na długotrwałość procesu, a nie tylko skupienie się na pojedynczych działaniach, szczególnie infrastrukturalnych. Tą część konferencji zakończyła prezentacja obecnego stanu prac nad diagnozą problemów społecznych, a także przestrzennych, gospodarczych, technicznych i środowiskowych, które są wstępem do dalszych prac nad Programem.

W drugiej części konferencji obył się panel dyskusyjny, którego przewodnim motywem były kwestie łączenia potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców - mieszkańców, turystów i kuracjuszy - w takim mieście jak Krynica-Zdrój i próba refleksji, jak łączyć interesy różnych interesariuszy. Panelistami w debacie, poza zaproszonymi gośćmi z pierwszej części, byli także lokalni przedsiębiorcy i gestorzy bazy sanatoryjnej (w tym p. Bogdan Kałucki, Prezes Stowarzyszenia Krynickiej Organizacji Turystycznej, Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Krynicy-Zdroju oraz p. Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej, przedsiębiorca).

Konferencję zakończyła dyskusja uczestników debaty, w tym odpowiedzi na liczne pytania z sali, zgłaszane do zaproszonych do panelu gości.


Data publikacji: 2016-11-09 15:01


Data publikacji: 2016-10-31 15:48

Serdecznie zapraszamy Państwa na Konferencję pt. „Rewitalizacja Krynicy-Zdroju - wyzwania i możliwości”, otwierającą proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2017-2023.

Wprowadzona w życie w ubiegłym roku Ustawa o rewitalizacji oraz Krajowa Polityka Miejska wprowadziły nowe zasady prawno-organizacyjne dla programów rewitalizacji. Samorząd otrzymał szereg narzędzi, dzięki którym może nie tylko w nowy sposób zajmować się przestrzenią publiczną i znajdującymi się w niej budynkami, ale po raz pierwszy w takiej skali może też wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych swoich mieszkańców.

Pragniemy wspólnie z Państwem i zaproszonymi gośćmi zastanowić się na ile proces rewitalizacji uzdrowiska może być traktowany jako narzędzie zmiany przestrzeni publicznej Krynicy-Zdroju i wewnętrznych relacji naszej lokalnej wspólnoty.

Państwa obecności pozwoli na to, aby przygotowywany Program Rewitalizacji jak najpełniej dotykał problemów naszej gminy i jak najtrafniej formułował oczekiwania i pożądane kierunki zmiany. Wspólna dyskusja – nas mieszkańców i zaproszonych do udziału w konferencji gości – przybliży nas do sformułowania ciekawych i ważnych założeń oraz postulatów, które towarzyszyć będą nam w dalszej pracy nad opracowywaniem Programu.

Konferencja odbędzie się 7 listopada 2016 roku (poniedziałek) w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. Początek konferencji – zgodnie z załączonym poniżej programem – planujemy na godz. 10.00.

PROGRAM

 


Data publikacji: 2016-09-19 15:23

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz konsultacji społecznych Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Data publikacji: 2016-09-19 14:08

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz konsultacji społecznych Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Data publikacji: 2016-09-12 15:11

Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Data publikacji: 2016-09-12 15:07

Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Krynicy-Zdroju


Data publikacji: 2016-09-01 15:05

Zakończyliśmy pierwszy etap prac związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Pierwszym etapem prac nad dokumentem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego czyli takiego, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Możliwe dokładne zdiagnozowanie problemów i oczekiwań ludzi pozwoli na opracowanie dokumentu, który będzie odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców naszej gminy. Bardzo ważne jest dla nas włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji, a także by sami mieszkańcy współdecydowali o najważniejszych przedsięwzięciach, które służyć będą poprawie jakości życia w Naszej Gminie.

W dniach 20 – 22 lipca 2016 roku odbył się cykl warsztatów rewitalizacyjnych, których celem była diagnoza problemów trapiących mieszkańców Naszej Gminy. Spotkania odbyły się w czterech, różnych miejscach, tak aby umożliwić udział wszystkim chętnym:

· 20 lipca  w Budynku  Starego Ośrodka Zdrowia, ul. Kraszewskiego 49 dla mieszkańców osiedli: Krynica Dolna, Czarny Potok, Źródlana, Krynica Centrum;

· 21 lipca w Piorunce dla mieszkańców sołectw: Berest, Czyrna, Piorunka, Polany;

· 21 lipca w Bibliotece Publicznej  przy ul. Nowotarskiego 1 dla mieszkańców osiedli: Zdrój, Piłsudskiego, Pułaskiego, Tysiąclecia, Słotwiny;

· 22 lipca w WDK w Tyliczu dla mieszkańców sołectw: Tylicz, Muszynka, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna.

W trakcie warsztatów mieszkańcy wskazywali najczęściej na problemy związane z podstawową infrastrukturą przede wszystkim drogową i wodno-ściekową, podnoszono także kwestie podniesienia estetyki  (przede wszystkim w mieście) i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.  Bardzo mocno wybrzmiała potrzeba większej integracji wewnątrz wspólnot lokalnych, docenienia pracy lokalnych liderów i większego zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz dobra wspólnego na osiedlach czy w sołectwach. Bardzo ważny jest dla mieszkańców dialog, otwartość, lepsza komunikacja z przedstawicielami samorządu, a także współdziałanie na rzecz rozwoju lokalnego.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w warsztatach i podzielili się z nami swoimi pomysłami i uwagami. Każdy głos jest dla nas ważny!

Do końca miesiąca można podzielić się jeszcze swoją opinią dotyczącą najpoważniejszych problemów w gminie Krynicy-Zdroju i wypełnić ankietę dla mieszkańców dostępną na stronie gminy:

ankieta rewitalizacyjna

Jesienią odbędą się kolejne spotkania, których celem będzie wyłonienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ze szczególnym naciskiem na wypracowanie niezbędnych działań społecznych oraz towarzyszących im inwestycyjnych, które ściśle wiążą się z celami społecznymi. Już dziś serdecznie zapraszamy!

MATERIAŁY Z WARSZTATÓW:

PREZENTACJA

GALERIAData publikacji: 2016-07-01 15:05

Szanowni Państwo,

Gmina Krynica-Zdrój przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Chcemy przyjrzeć się problemom, które trapią mieszkańców Naszej Gminy, a także wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. Program rewitalizacji jest konieczny, aby można było pozyskać zewnętrzne środki na zadania, które pozwolą rozwiązać najbardziej palące problemy. Zależy mi, jako Burmistrzowi Gminy, aby lokalna społeczność włączyła się w pracę nad tym Programem i współdecydowała o najważniejszych zadaniach, które służyć będą poprawie jakości życia w Naszej Gminie.

Bardzo istotne jest zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Krynicy-Zdroju, a także mieszkańców, którzy chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialni. To istotne aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy Naszej Gminy, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Dlatego też pragnę bardzo serdecznie zaprosić na cykl spotkań rewitalizacyjnych, które odbędą się na obszarze miasta i gminy w dniach 20 – 22 lipca 2016 roku. Tematem spotkania będzie diagnoza problemów oraz wstępna próba wyznaczenia obszarów, które zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie rewitalizacyjnej określimy jako obszary zdegradowane tj. wymagające specjalnego wsparcia.

Spotkania odbędą się w czterech, różnych miejscach, tak, aby umożliwić udział wszystkim chętnym.

Data

Godzina

Miejsce

Mieszkańcy, lokalni liderzy osiedli:

20.07.2016

(środa)

18.00

Budynek Starego Ośrodka Zdrowia, ul. Kraszewskiego 49

Krynica Dolna, Czarny Potok, Źródlana, Krynica Centrum

21.07.2016

(czwartek)

10.00

WDK, Piorunka 63

Berest, Czyrna, Piorunka, Polany

21.07.2016

(czwartek)

17.00

Biblioteka Publiczna, ul. Nowotarskiego 1

Zdrój, Piłsudskiego, Pułaskiego, Tysiąclecia, Słotwiny

22.07.2016

(piątek)

10.00

WDK w Tyliczu, ul. Rynek 1

Tylicz, Muszynka, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna

Zależy nam na Państwa obecności i wspólnej rozmowie o problemach Naszej Gminy i wspólnej refleksji nad najlepszymi rozwiązaniami, które przyczynią się do bardziej równomiernego rozwoju Krynicy-Zdroju.

 

Licząc na Państwa obecność, pozostaje z wyrazami szacunku,

Dariusz Reśko

Burmistrz Krynicy-Zdroju


DLACZEGO REWITALIZACJA

 


Data publikacji: 2016-06-03 15:30

Szanowni Państwo 

         Gmina Krynica-Zdrój przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli nam sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcielibyśmy żeby prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilnego do zrealizowania. Bardzo zależy mi, jako Burmistrzowi Krynicy-Zdroju, żebyśmy nie myśleli wyłącznie o projektach infrastrukturalnych, ale aby w naszej wspólnej refleksji o rozwoju Krynicy pamiętać o budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, o znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach. Bardzo zależy mi, żebyśmy wkroczyli w nowy etap budowania współpracy i wzajemnej odpowiedzialności za los naszych małych, lokalnych wspólnot i wspólnoty całej gminy, żebyśmy z nową energią tworzyli społeczeństwo obywatelskie Krynicy-Zdroju z troską i odpowiedzialnością za tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, naszego wspólnego zainteresowania. 

         Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji – chciałbym żeby był on wielostopniowy i zaangażował maksymalnie wielu mieszkańców Krynicy. To Państwo wiecie najlepiej czego najbardziej potrzeba w każdej miejscowości, osiedlu, na każdej ulicy. Chcemy by powstający dokument był okazją do poznania Państwa potrzeb i oczekiwań. 

         Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, a także lepiej zdiagnozować te obszary które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia. 

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku, 
dr Dariusz Reśko 
Burmistrz Krynicy-Zdrój

ANKIETA

Data publikacji: 2016-05-23 11:30

Informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju


Data publikacji: 2016-05-16 15:16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju


Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa