Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki
Dofinansowanie na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krynicy-Zdroju na świetlicę dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy

Dofinansowanie na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krynicy-Zdroju na świetlicę dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dofinansowanie w ramach projektu "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna". Grant w wysokości 150 000 zł pozwoli na przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krynicy-Zdroju na świetlicę dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

  Szacowana wartość projektu: 491.400,06 PLN Wartość dofinansowania: 491.400,06 PLN Beneficjent: Gmina Krynica-Zdrój   Cyfrowa Gmina Przedmiotem projektu jest: Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdro

Remont Hali Lodowej

Remont Hali Lodowej

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 900 000,00 zł na realizację zadania „Remont Hali Lodowej”.

„Cyfrowa Gmina…”  wsparcie dla Krynicy-Zdroju

„Cyfrowa Gmina…” wsparcie dla Krynicy-Zdroju

Gmina Krynica-Zdrój otrzymała dofinansowanie z projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Gmina Krynica - Zdrój otrzymała 9 900 000,00 zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju tj. budowę Amfiteatru.

„PEŁNA MOC – PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

„PEŁNA MOC – PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

REINTEGRACJA/AKTYWIZACJA - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMINY KRYNICA-ZDRÓJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

„KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Krynica-Zdrój w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00zł, które zostanie przeznaczone na wkład własny do inwestycji pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.