Przejdź do stopki

Płatne parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania

Treść

UCHWAŁA NR LXI.476.2023 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej, wysokości opłat podwyższonych oraz sposobu pobierania tych opłat, na terenie miasta Krynica-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 679) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłaty za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach, nieobjętych Strefą Płatnego Parkowania charakteryzujących się deficytem miejsc postojowych, w granicach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się opłaty za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się opłaty abonamentowe za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się opłaty podwyższone za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały.
4. Ustala się szczegółowe zasady funkcjonowania i pobierania opłat za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, które określa Regulamin Płatnych Parkingów nieobjętych Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
5. Ustala się wzory abonamentów za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, które zostają określone w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 3 lipca 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka


UCHWAŁA NR LXVIII.516.2023 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI.476.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej, wysokości opłat podwyższonych oraz sposobu pobierania tych opłat, na terenie miasta Krynica-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 679) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI.476.2023 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 1 czerwca 2023r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023r. poz. 4174), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

Załącznik do uchwały Nr LXVIII.516.2023
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Regulamin Płatnych Parkingów nieobjętych Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju

§ 1.
1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy postoju pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju.
2. Właścicielem parkingu jest Gmina Krynica-Zdrój.
3. Poprzez wjazd na Płatny Parking dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego.
4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Płatnego Parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
5. Na obszarze Płatnych Parkingów obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 2. W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów:
1) PP - Płatne Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju,
2) Załącznik nr 2 do Uchwały - Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju ustalający stawki opłat za postój pojazdów mechanicznych na obszarze PP,
3) Kontroler PP - uprawniony pracownik Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju do kontroli postoju pojazdów, w tym: kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów, sprawdzanie ważności dowodów wniesienia opłaty, abonamentów, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty podwyższonej za nieopłacony czas postoju oraz kontrolujący poprawność uiszczania opłaty za postój w PP; legitymujący się imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Burmistrza Krynicy-Zdroju,
4) Bilet parkingowy – wydruk z urządzenia inkasująco-rejestrującego stanowiący dowód wniesienia jednorazowej opłaty za postój na PP na określony czas postoju,
5) Parkomat (automat do poboru opłat) – urządzenie inkasująco-rejestrujące ustawione w konkretnym miejscu do wnoszenia opłat za postój przy użyciu monet lub kartą płatniczą, wydające za opłatę bilet parkingowy,
6) System płatności mobilnych – rozumie się przez to zdalny sposób wnoszenia opłat za postój pojazdu, za pomocą urządzenia mobilnego i technologii mobilnych, umożliwiający rozliczanie za rzeczywisty czas postoju, z uwzględnieniem opłaty minimalnej, na zasadach określonych przez operatora tych płatności.

§ 3.
1. Opłaty pobiera się za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, w wyznaczonych miejscach, codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00.
2. Wjazd na PP oznakowany jest znakami D-44, wyjazd z PP oznakowany jest znakami D-45.
3. PP obejmuje wszystkie wyznaczone miejsca postojowe na parkingach, z wyłączeniem miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych.
4. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie oraz ustawić pojazd na wyznaczonym stanowisku postojowym.
5. W miejscach niewyznaczonych do parkowania, na terenie PP obowiązuje całkowity zakaz parkowania i postoju wszelkich pojazdów.
6. Miejsca postojowe na Płatnych Parkingach są niestrzeżone.
7. Gmina Krynica-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Płatnego Parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za pozostawione w tych pojazdach wyposażenie i mienie.
8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Gminie Krynicy-Zdroju oraz osobom trzecim na terenie Płatnego Parkingu. Użytkownik pojazdu ponosi pełną i samodzielną odpowiedzialność za szkody wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania i poruszania się pojazdem na terenie Płatnego Parkingu oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych przez niego.
9. Postawienie lub ustawianie na PP reklam na wszelkich pojazdach, przyczepach, itp., a także parkowanie przyczep bez względu na ich zespolenie lub brak z innym pojazdem, oraz innych obiektów jest możliwe tylko po uzyskaniu odrębnego zezwolenia na zajęcie miejsca postojowego na Płatnym Parkingu.

§ 4.
1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego na PP jest wniesienie opłaty za postój bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidziany czas postoju.
2. Stawkę opłaty za każdą godzinę postoju na PP oraz zerową stawkę opłaty określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Minimalnie opłacony czas postoju wynosi 1/2 godziny. Opłacenie dalszego czasu postoju następuje proporcjonalnie do wartości opłaconej kwoty.
4. Opłaty za jednorazowy postój pojazdów samochodowych na PP na określony czas uiszcza się poprzez wniesie opłaty gotówką w parkomacie lub za pomocą karty płatniczej, lub za pomocą systemu płatności mobilnych, przy czym opłata powinna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
5. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest abonament, bilet parkingowy wydany przez parkomat lub opłata wniesiona przez system płatności mobilnych. Bilet parkingowy lub kartę abonamentową należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla Kontrolera PP lub oznaczyć pojazd winietą systemu mobiParking.
6. Na terenie Płatnego Parkingu nie obowiązuje abonament oraz bilet wykupiony na Strefę Płatnego Parkowania, a opłacie podlega każde zajęte miejsce parkingowe.
7. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, korzystający z pojazdu jest zobowiązany do wykupienia biletu parkingowego w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie na Płatnym Parkingu.
8. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z form wymienionych w ust. 4 nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania w czasie wskazanym w ust. 1 przy użyciu pozostałych form.
9. Przy pomocy parkomatu można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu w danym dniu i za dni kolejne. Nie można tym sposobem regulować opłat za postój realizowany w dniach poprzedzających postój jak również opłaty podwyższonej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w PP.

§ 5.
1. Na PP wprowadzono następujące opłaty abonametnowe:
1) „abonament mieszkańca”,
2) „abonament przedsiębiorcy”,
3) „abonament na dni robocze”,
4) „abonament zwykły”,
5) „abonament N”,
6) „abonament pracowniczy”.
2. Stawki poszczególnych abonamentów oraz uprawnienia do zakupu abonamentów określone zostały w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Opłaty abonamentowe za postój pojazdów mechanicznych na PP uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, w tytule wpisując numer rejestracyjny, rodzaj abonamentu i datę od kiedy abonament ma obowiązywać (nie wcześniej niż od trzeciego dnia roboczego licząc od daty wykonania przelewu).
4. Opłacony abonament parkingowy kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić awersem w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu mechanicznego, a w przypadku jej braku w innym widocznym miejscu.

§ 6.
1. Za postój na PP, bez wniesienia opłaty pobiera się opłatę podwyższoną w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W przypadku stwierdzenia postoju pojazdu mechanicznego na PP bez wniesienia opłaty abonamentowej, uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu parkingowego lub za pomocą płatności mobilnych Kontroler PP wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty podwyższonej, w którym określa datę i godzinę stwierdzenia rozpoczęcia postoju na PP bez wniesienia opłaty oraz numer rejestracyjny i markę pojazdu samochodowego. Wezwanie umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie wezwania archiwizowane jest w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. Postój pojazdu samochodowego na PP bez widocznego uiszczenia opłaty oraz umieszczenie wezwania może być rejestrowane w formie zdjęć lub nagrania.
3. Opłatę podwyższoną należy uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, w tytule wpisując numer rejestracyjny i numer wezwania.
4. W przypadku stwierdzenia braku uiszczenia opłaty podwyższonej w ciągu 30 dni od daty wystawienia wezwania o którym mowa w pkt. 2, Gmina Krynica-Zdrój ustali dane właściciela pojazdu w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz obciąży użytkownika parkingu kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej przepisami prawa. Korzystający z parkingu zostanie dodatkowo obciążony odsetkami, kosztami korespondencji oraz kosztami postępowania egzekucyjnego i sądowego.

§ 7.
1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych na PP sprawują Kontrolerzy PP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu PP.
2. Obowiązkiem Kontrolerów PP jest kontrola postoju pojazdów, a w szczególności:
1) kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów,
2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
3) sprawdzanie ważności opłat abonamentowych,
4) wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty podwyższonej za postój bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego lub w innym widocznym miejscu oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów na PP,
5) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,
6) kontrola i utrzymanie parkomatów, w tym wymianę materiałów eksploatacyjnych,
7) zgłaszanie wszelkich usterek i awarii parkomatów.
3. Kontrolerzy PP nie są upoważnieni do pobierania opłat za postój i wystawiania biletów parkingowych, pobierania opłat abonamentowych oraz pobierania opłaty podwyższonej.

§ 8.
1. Wzory biletów parkingowych oraz wezwania do uiszczenia opłaty podwyższonej określa Burmistrz Krynicy-Zdroju.
2. Postępowanie reklamacyjne w sprawie opłat za postój na PP prowadzi Burmistrz Krynicy-Zdroju.
3. Termin na złożenie reklamacji wynosi 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania. Reklamacje składa się pisemnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania.
4. W przypadku braku miejsc na PP, z uwagi na pełne obłożenie parkingów, osoby które wykupiły abonament nie mogą domagać się od Gminy Krynicy-Zdroju wskazania miejsc zastępczych lub zwrotu kosztów wykupionego abonamentu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka

 


Pliki do pobrania: uchwała wraz z załącznikami w formacie pdf