Przejdź do stopki

Płatne parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania

Treść

UCHWAŁA NR LXI.476.2023 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej, wysokości opłat podwyższonych oraz sposobu pobierania tych opłat, na terenie miasta Krynica-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 679) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłaty za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach, nieobjętych Strefą Płatnego Parkowania charakteryzujących się deficytem miejsc postojowych, w granicach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się opłaty za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się opłaty abonamentowe za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się opłaty podwyższone za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały.
4. Ustala się szczegółowe zasady funkcjonowania i pobierania opłat za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, które określa Regulamin Płatnych Parkingów nieobjętych Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
5. Ustala się wzory abonamentów za postój pojazdów mechanicznych na Płatnych Parkingach poza Strefą Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, które zostają określone w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 3 lipca 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Irena Weber-Grelecka


Pliki do pobrania: uchwała wraz z załącznikami w formacie pdf