Przejdź do stopki

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krynica-Zdrój

Treść

Zgodnie z art.18 ust.l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. " Prawo Energetyczne" do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących na terenie gminy. Zakres projektu założeń jak i jego aktualizacji wynika z w/w ustawy i obejmuje: - ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; - przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; - możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; - zakres współpracy z innymi gminami. Aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i Gminy Krynica-Zdrój" uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa Uchwałą nr 925/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. 


UCHWAŁA NR XXV.207.2020 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krynica-Zdrój”