Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Treść

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia zastosowane na stronie:

Rozmiar tekstu:
- zmiana rozmiaru tekstu
Ustawienia tekstu:
- odstęp między wierszami
- odstęp między paragrafami
- odstęp między literami
- odstęp między słowami
Czytelność tekstu:
- czytelny font
- dysleksyjny font
Wyrównanie tekstu:
- wyrównanie do lewej
- wyrównanie do środka
- wyrównanie do prawej
Filtry:
- silny kontrast
- inwersja
- monochromia
- wysoki kontrast
- wysoka saturacja
- niska saturacja
Pomocne:
- linia pomocnicza
- maska pomocnicza
- wirtualna klawiatura
- ukryj obrazy
- wyłącz animacje
- wyłącz dźwięk
- duży czarny kursor
- duży biały kursor

- dostęp do usługi tłumacza języka migowego poprzez połączenie za pośrednictwem strony internetowej www.tlumacz.migam.org 
 

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów ani tłumaczenia w języku migowym dla osób głuchych.
 • Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisu / tekstu alternatywnego.
 • Niektóre elementy na stronie nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-10-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Maślanka.
 • E-mail: pmaslanka@umkrynica.pl
 • Telefon: 18 4725555

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ma swoją siedzibę przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 7 w Krynicy-Zdroju.

Siedziba Urzędu znajduje się w zabytkowym budynku, który nie jest przystosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawościami. 

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Kraszewskiego oraz wejście boczne od strony parkingu. Tym wejściem można dostać się do biur Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej jednak brak jest łączności z innymi biurami w urzędzie. 
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter Urzędu przy wejściu od ulicy Kraszewskiego. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do kancelarii znajdującej się na parterze budynku po prawej stronie od głównych drzwi, gdzie zostanie wezwany urzędnik. W budynku nie ma windy.
 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w kancelarii zamontowana jest pętla indukcyjna dla osób niesłyszących 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ma drugą siedzibę przy ulicy Zdrojowej 15 gdzie znajduje się biuro Informacji Turystycznej.

 • biuro jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich 
 • budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w biurze znajduje się pętla indukcyjna dla osób niesłyszących