Przejdź do stopki

Program Czyste Powietrze 4.0

Treść

     

KOD OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

NAZWA GMINY

LICZBA  ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

STAN NA DZIEŃ

121007

Krynica-Zdrój

254

159

98

   1 705 889,29 zł

 31.03.2024

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" czynny od pon. do pt. w godz. od 7.30 do 15.30 pod adresem:

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój pok. nr 1; tel. 18 472 55 36; e-mail: tsarnek@umkrynica.pl , www.krynica-zdroj.pl


Program ,,Czyste powietrze” - spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój na spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste powietrze”. Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki ich dofinansowania, sposób składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie odbędzie się dnia 24.03.2023 r. godz. 1600  w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, sala konferencyjna I piętro).

Serdecznie zapraszamy!


2023-01-03 

Pobierz informację o programie priorytetowym "Czyste Powietrze" [plik w formacie pdf 1.08 MB]

Pobierz regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji [plik w formacie pdf 366 KB]

Pobierz ulotkę informacyjną o programie "Czyste powietrze' [plik w formacie pdf 1.70 MB]

Więcej informacji na stronie  https://czystepowietrze.gov.pl/


2022-01-05

Trzecia część Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;

Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;

Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;

Liczba transz rozliczeń – do pięciu;

Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;

Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;

Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.


2021-06-24 Zaproszenie na wideokonferencję

Drodzy Mieszkańcy!

Realizując zapisy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym w formie online (wideokonferencji) dotyczącym zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz omówienia przepisów i nadchodzących zmian w/w Programie dotyczących głównie zasadach przyznawania dotacji oraz ich wysokości.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych a jego celem jest przede wszystkim  poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Pod poniższym linkiem na dedykowanym profilu dnia 28 czerwca br. o godz. 14.00 rozpocznie się transmisja spotkania informacyjnego na temat możliwości pozyskania dofinansowania    z rządowego programu „Czyste powietrze”.

https://www.facebook.com/events/517356609691493/

Z racji nadal utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej w kraju, pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań będzie miało formę wideokonferencji z możliwości zadawania pytań w komentarzach, na które ekspert po zakończonej prezentacji udzielać będzie wyczerpujących odpowiedzi. Mam głęboką nadzieję, iż kolejne spotkania uda się przeprowadzić już w formie spotkań mających formę osobową – jeżeli tylko przepisy i sytuacja krajowa na to pozwoli.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu – a finalnie do skorzystania z oferowanego dofinansowania. 


2021-06-16 Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe

  • Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
  • Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i niskiej emisji dnia 27 stycznia 2021 r. Gmina Krynica-Zdrój podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie naszej Gminy. W ramach powyższego porozumienia możliwe jest:
- zasięganie informacji o programie „Czyste Powietrze”,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- pomoc dla wnioskodawców przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.  
Pomoc dla zainteresowanych udzielana jest w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 472 55 36 w godzinach urzędowania. 
Mając na uwadze zapisy Uchwały Antysmogowej jak i związane z nią nadchodzące terminy  całkowitego zakazu użytkowania piecy bezklasowych gorąco zachęcam do skorzystania z dotacji obejmującej nie tylko wymianę piecy ale również docieplenia budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pompy ciepła, oraz instalacje fotowoltaiczne.