Przejdź do stopki

Program Czyste Powietrze 4.0

Treść

     

KOD OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

NAZWA GMINY

LICZBA  ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

STAN NA DZIEŃ

121007

Krynica-Zdrój

254

159

98

   1 705 889,29 zł

 31.03.2024

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" czynny od pon. do pt. w godz. od 7.30 do 15.30 pod adresem:

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój pok. nr 1; tel. 18 472 55 36; e-mail: tsarnek@umkrynica.pl , www.krynica-zdroj.pl


Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do  programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się w czerwcu br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń  z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

 

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”:

 • Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.

 

Zmiany dot. pomp ciepła dofinansowywanych w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 • Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM.
 • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
 • Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych.
 • Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu „Czyste Powietrze”.
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM.
 • Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację.
 • W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe będzie przedstawienie badań dla typoszeregu, przy czym:
  • w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż 5 podtypów, dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu przy spełnieniu wymogu, że moc pomp ciepła zakwalifikowanych do jednego typoszeregu nie będzie się różniła więcej niż +/- 50% od mocy pompy ciepła poddanej badaniom,
  • w przypadku typoszeregu składającego się z więcej niż 5 podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów,
  • podtypy pomp ciepła uznaje się za należące do jednego typoszeregu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

– identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,
– ten sam producent, typ i liczba sprężarek,
– ten sam typ elementu rozprężnego,
– ten sam typ skraplacza,
– ten sam typ parownika,
– ten sam typ procesu odszraniania,
– ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością,
– ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej),

 • urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

Zmiany dot. kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie:

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie kotły kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 • Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane.

 

Wprowadzenie możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku:

 • Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. .
 • Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

 

Zachęcamy do zapoznania się już dziś z załączonymi poniżej dokumentami:

Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/od-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze/ 


2023-01-03 

Pobierz informację o programie priorytetowym "Czyste Powietrze" [plik w formacie pdf 1.08 MB]

Pobierz regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji [plik w formacie pdf 366 KB]

Pobierz ulotkę informacyjną o programie "Czyste powietrze' [plik w formacie pdf 1.70 MB]

Więcej informacji na stronie  https://czystepowietrze.gov.pl/


2022-01-05

Trzecia część Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;

Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;

Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;

Liczba transz rozliczeń – do pięciu;

Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;

Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;

Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.


2021-06-24 Zaproszenie na wideokonferencję

Drodzy Mieszkańcy!

Realizując zapisy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym w formie online (wideokonferencji) dotyczącym zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz omówienia przepisów i nadchodzących zmian w/w Programie dotyczących głównie zasadach przyznawania dotacji oraz ich wysokości.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych a jego celem jest przede wszystkim  poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Pod poniższym linkiem na dedykowanym profilu dnia 28 czerwca br. o godz. 14.00 rozpocznie się transmisja spotkania informacyjnego na temat możliwości pozyskania dofinansowania    z rządowego programu „Czyste powietrze”.

https://www.facebook.com/events/517356609691493/

Z racji nadal utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej w kraju, pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań będzie miało formę wideokonferencji z możliwości zadawania pytań w komentarzach, na które ekspert po zakończonej prezentacji udzielać będzie wyczerpujących odpowiedzi. Mam głęboką nadzieję, iż kolejne spotkania uda się przeprowadzić już w formie spotkań mających formę osobową – jeżeli tylko przepisy i sytuacja krajowa na to pozwoli.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu – a finalnie do skorzystania z oferowanego dofinansowania. 


2021-06-16 Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe

 • Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
 • Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i niskiej emisji dnia 27 stycznia 2021 r. Gmina Krynica-Zdrój podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie naszej Gminy. W ramach powyższego porozumienia możliwe jest:
- zasięganie informacji o programie „Czyste Powietrze”,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- pomoc dla wnioskodawców przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.  
Pomoc dla zainteresowanych udzielana jest w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 472 55 36 w godzinach urzędowania. 
Mając na uwadze zapisy Uchwały Antysmogowej jak i związane z nią nadchodzące terminy  całkowitego zakazu użytkowania piecy bezklasowych gorąco zachęcam do skorzystania z dotacji obejmującej nie tylko wymianę piecy ale również docieplenia budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pompy ciepła, oraz instalacje fotowoltaiczne.