Przejdź do stopki

Abonamenty

Treść

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.325.2021
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 4 listopada 2021 r.

(...)

3. STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH:

3.1.    Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju (SPP): 
1)    „abonament mieszkańca”;  
2)    „abonament zwykły”;
3)    „abonament N”. 
3.2.    Ustala się stawkę za „abonament mieszkańca” w wysokości: 
1)    za pierwszy pojazd - 10,00 złotych za jeden miesiąc; 
2)    za drugi i każdy kolejny pojazd – 100,00 złotych za jeden miesiąc.
3.3.    Uprawnienie do wykupienia „abonamentu mieszkańca” posiada osoba zameldowana w budynku bezpośrednio przylegającym do SPP na pobyt stały lub czasowy, na pojazd samochodowy którego jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego z zastrzeżeniem pkt. 3.4. „Abonament mieszkańca” uprawnia do postoju samochodu tylko na tej ulicy objętej SPP, przy której posiadająca go osoba jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy.
3.3a. Uprawnienie do wykupienia „abonamentu mieszkańca” na parkingu znajdującym się w SPP przy ul. Piłsudskiego, posiada także osoba zameldowana w budynku przy ulicy Bulwary Dietla oraz Nowotarskiego na pobyt stały lub czasowy, na pojazd  samochodowy, którego jest właścicielem, współwłaścicielem
3.4.    Osoby zameldowane na pobyt czasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku bezpośrednio przylegającym do SPP, nabywają uprawnienia do wykupienia „abonamentu mieszkańca” od chwili zameldowania, pod warunkiem że zamierzony czas trwania pobytu wynosi minimum 3 miesiące, na okres maksymalnie 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania. Koniecznym do jego nabycia jest przedłożenie zaświadczenia o czasowym zameldowaniu, potwierdzonego przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, aktualnego na dzień wykupu „abonamentu mieszkańca”.
3.5.    Ustala się stawkę za „abonament zwykły” w wysokości: 
1)    75,00 złotych za jeden tydzień, 
2)    100,00 złotych za jeden miesiąc.
3.6.    Abonament zwykły wykupuje się każdorazowo na jeden pojazd samochodowy.   
3.7.    Ustala się stawkę za „abonament N” w wysokości 10 złotych za jeden miesiąc.
3.8.    Uprawnienie do wykupienia „abonamentu N”  przysługuje:
1)    kierującym posiadającym ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym , wydaną przez właściwy organ (wydaną po 1 lipca 2014 r.) i zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Krynicy-Zdroju, dla jednego pojazdu samochodowego którego są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, 
2)    kierującym rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych, posiadający ważną kartę parkingową wydaną przez właściwy organ (wydaną po 1 lipca 2014 r.) dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i zameldowanym  na pobyt stały na terenie gminy Krynicy-Zdroju,  dla jednego pojazdu samochodowego, którego są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, podczas przewozu tych osób niepełnosprawnych.
3.9    Abonamenty określone w pkt. 3.1 wydawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3.10    Warunki uzyskania i korzystania z abonamentów określonych w pkt. 3.1 oraz sposób pobierania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.