Przejdź do stopki

Wzór umowy o zastrzeżenie miejsca postojowego w obrębie strefy płatnego parkowania

Treść

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI.325.2021
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 4 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania w formacie doc (188 KB)>>

1.    Wzór umowy o zastrzeżenie miejsca postojowego w obrębie strefy płatnego parkowania 

UMOWA O ZASTRZEŻENIE MIEJSCA POSTOJOWEGO W OBRĘBIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
Nr ………………………………….
ZAWARTA W DNIU ……………………………….

pomiędzy:
Gminą Krynicą-Zdrój – Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. J.I. Kraszewskiego 7 zwaną dalej „Gminą”
reprezentowaną przez:
………………………………………………
a
………………………………………….…….....................................................................................................................................................................................................................................
zwaną/-ym dalej: Zastrzegającym

§ 1.
1.    Na podstawie niniejszej umowy Gmina Krynica-Zdrój wyznacza zastrzeżone miejsce do parkowania w obrębie Strefy Płatnego Parkowania dla ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….
 w ilości ……………. miejsca/ miejsc, na okres od …………………………..… do …………………………..…
2.    Gmina oddaje Zastrzegającemu do odpłatnego użytkowania zastrzeżone miejsce postojowe, obowiązujące całodobowo, zlokalizowane w pasie drogowym ulicy ………………………………………………. zgodnie z załączonym załącznikiem mapowym.

§ 2.
1.    Opłata za miesięczny okres zastrzeżenia zastrzeżonego miejsca postojowego w SPP opisanego w § 1 wynosi …………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………. zł)
2.    Opłatę, o której mowa w ust. 1 Zastrzegający uiszcza się w Kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub przelewem na rachunek bankowy nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, w tytule wpisując nr umowy o zastrzeżenie miejsca postojowego w obrębie strefy płatnego parkowania, do 15 każdego miesiąca.
3.    Rozpoczęcie naliczania opłaty, o której mowa w ust. 1 nastąpi od dnia następującego po dniu wykonania oznakowania koperty, jednak nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Naliczenie opłaty w pierwszym miesiącu zostanie rozliczone proporcjonalnie do dni pozostałych do końca miesiąca.
4.    W przypadku nieterminowej zapłaty, będą naliczane przez Gminę odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 3.
1.    Zastrzegający najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczy do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przygotowany na własny koszt i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastrzeżone miejsca postojowe.
2.    Zastrzegający zobowiązany jest zrealizować oznakowanie zastrzeżonego miejsca postojowego zgodnie z projektem organizacji ruchu w terminie 7 dni od powiadomienia o zamiarze oznakowania, jednak nie później niż 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
3.    Do wykonania oznakowania poziomego należy zastosować …………………………………………………..…….
4.    Wykonanie oznakowania „koperty” zostanie zgłoszone przez Zastrzegającego na adres mailowy: ……………………………….. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną przedstawiającą wykonane oznakowanie, najpóźniej w kolejnym dniu po jego wykonaniu.
5.    W przypadku nie wykonania oznakowania w terminie określonym w ust. 2, Zastrzegający obowiązany jest powiadomić o jego przyczynie oraz wskazanie terminu, w którym oznakowanie zostanie zrealizowane.
6.    W przypadku stwierdzenia przez Gminę wykonania oznakowania „koperty” bez zgłoszenia jej wykonania o czym mowa w ust.3, Gminę naliczy karę umowną w wysokości ………………… zł za każde zastrzeżone miejsce postojowe.
7.    W przypadku rozwiązania umowy przez Zastrzegającego, w terminie wypowiedzenia zobowiązany jest on złożyć do Urzędu zatwierdzony projekt organizacji ruchu uwzględniający likwidację zastrzeżonego miejsca postojowego.
8.    Likwidacja oznakowania „koperty” zostanie wykonana przez Zastrzegającego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy pod rygorem naliczania kary umownej w wysokości ……………. zł za każdy dzień opóźnienia.
9.    W przypadku gdy Zastrzegający nie dokona usunięcia „koperty” w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy, Gmina może dokonać usunięcia oznaczenia miejsca zastrzeżonego samodzielnie lub zlecić jej usunięcie podmiotom trzecim, na koszt Zastrzegającego.
10.    Gmina nie odpowiada za przypadki zajmowania miejsca zastrzeżonego przez osoby trzecie. Takie przypadki nie będą powodowały roszczeń Zastrzegającego o częściowy zwrot lub zmniejszenie opłaty, o której mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy.

§ 4.
1.    Zastrzegający zobowiązuje się do wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postojowego wyłącznie w celu parkowania pojazdów samochodowych.
2.    Zastrzegający nie może oddać zastrzeżonego miejsca postojowego w najem, dzierżawę lub użyczyć jej osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Gminy.
3.    Zastrzegający nie może zamontować na zastrzeżonym miejscu postojowym urządzenia blokującego.

§ 5.
1.    Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nie dłuższy niż 36 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy.
2.    Każda ze stron może niniejszą umowę rozwiązać za uprzednim miesięcznym terminem, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3.    W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, bez względu na to która ze stron dokona wypowiedzenia, Zastrzegający jest zobowiązany wnieść opłatę za ostatni miesiąc najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania aneksu dotyczącego rozwiązania umowy i naliczenia opłat za ostatni miesiąc.
4.    Gmina może wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy z dniem wypowiedzenia. W takim przypadku § 5 ust. 2 nie stosuje się, a opłata za część miesiąca zostanie naliczona przez Gminę proporcjonalnie i wyszczególniona zostanie w odpowiednim aneksie.

§ 6.
1.    Gmina zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1)    Zastrzegający odda zastrzeżone miejsce postojowe w najem, dzierżawę lub użyczenie bez zgody Gminy,
2)    Zastrzegający wykorzystywać będzie zastrzeżone miejsce postojowe na inny cel niż przewidziany w niniejszej umowie.
3)    Zastrzegający wykorzystywać będzie „kopertę” niezgodnie z ilością zastrzeżonych miejsc postojowych, których dotyczy umowa.
4)    Zastrzegający wykona oznakowanie koperty niezgodnie z dostarczonym zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
5)    Zastrzegający zamontuje urządzenie blokujące.
2.    W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 1) – 5), Zastrzegający jest zobowiązany wnieść opłatę za ostatni miesiąc lub część miesiąca w wysokości ustalonej przez Gminę w piśmie bądź zawartym aneksie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma bądź dnia zawarcia aneksu.

§ 7.
Strony ustalają, że miejsca postojowe będące przedmiotem umowy nie mogą wliczać się do liczby miejsc postojowych koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki jak i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.
Spory wynikające z niniejszej umowy, w przypadku ich nie załatwienia na drodze polubownej, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Gminy.

§ 11.
1.    Do umowy mają zastosowanie zapisy Załącznika nr 2 (ustalenie stawek opłat za postój pojazdów na drogach publicznych na obszarze strefy płatnego parkowania w Krynicy-Zdroju) oraz załącznika Nr 3 (Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju) do Uchwały Nr …………………….... Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia ………………….…….…. w sprawie …………..……………….…..
2.    Wnoszący o zawarcie umowy o wyznaczenie zastrzeżonego miejsca do parkowania świadomy jest obowiązków wynikających z zapisów dokumentów, o których mowa w §3 niniejszej umowy.

§ 12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Gmina Krynica-Zdrój, a jeden dla Zastrzegającego.

Gmina Krynica-Zdrój                        Zastrzegający


2.    Wzór wniosku o zastrzeżenie miejsca postojowego

Krynica-Zdrój, dnia ………………………
.........................................................
.........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy)

.........................................................
NIP (w przypadku firmy) lub nr pesel (w przypadku 
zastrzeżenia miejsca na osobę prywatną)

.........................................................
.........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy)

.........................................................
(nr tel.)

Gmina Krynica-Zdrój 
Ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

Wniosek o zastrzeżenie miejsca postojowego

Proszę o wyrażenie zgody na zastrzeżenie miejsca postojowego /………… miejsc postojowych1
w następującej lokalizacji:

ulica………………………..………………………………………………………………………………………………………………
w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, całodobowo płatne …………………………. zł na miesiąc za miejsce postojowe.
Nr rejestracyjny pojazdu ………………………………………..……

Dane osób uprawnionych w następujących zakresach:
−    Do składania oświadczeń woli ………………………………………………………………….………………….…
(imię i nazwisko)
tel.   …………………………………………………

−    Do kontaktu w zakresie oznakowania miejsca ……………….………………………………………..……..….
(imię i nazwisko)
tel.   …………………………………………………


Do wniosku załączam:
1.    Szkic sytuacyjny proponowanej lokalizacji.
2.    Poniższe dokumenty1:
a)    w przypadku zastrzeżenia miejsca przez osobę prywatną – podpisaną klauzulę zgody i obowiązku informacyjnego.
b)    w przypadku zastrzeżenia miejsca przez firmę:
    dokumenty rejestrowe firmy (KRS lub wypis z działalności gospodarczej),
    umowę spółki (w przypadku spółek cywilnych).


...................................................................
(własnoręczny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli)
1 -  niepotrzebne skreślić
2 – zaznaczyć wybrany wariant


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00;
2.    dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (w celu prowadzenia postępowań w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO a także ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4.    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7.    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
8.    ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
9.    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zastrzeżenie miejsca postojowego i realizacji zleconego zadania;
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


.........................................................................
(własnoręczny podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli)


3.    Wzór identyfikatora dla miejsca zastrzeżonego