Przejdź do stopki

Regulacje dotyczące sposobów pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, w tym odpadów wielkogabarytowych

Treść

Na podstawie UCHWAŁY NR XIII.127.2019 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 2 m3, od gospodarstwa domowego, w danym roku kalendarzowym należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę lub zgłosić do odbioru bezpośrednio z posesji. Odbiór dokonywany będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez gminę w drodze przetargu wyłącznie w miesiącach: kwiecień, maj, październik, listopad. Zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów wielkogabarytowych z posesji należy dokonać bezpośrednio do w/w podmiotu w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się odbiór. O dokładnym terminie odbioru wykonawca poinformuje właściciela nieruchomości z 7-dnio dniowym wyprzedzeniem. Odpady należy wystawić przy granicy posesji w miejscu i czasie uzgodnionym z wykonawcą. Zastrzega się, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie w każdym roku kalendarzowym do momentu zrealizowania limitu określonego w postępowaniu przetargowym na dany rok, wyrażonego w tonach,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 1 m3, od gospodarstwa domowego, w danym roku kalendarzowym należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

 - odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów, należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie/kalendarzu,

- zużyte opony z samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk od gospodarstwa domowego, w danym roku kalendarzowym należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

- przeterminowane leki należy samodzielnie dostarczyć do wyznaczonych na terenie gminy aptek (wyposażonych w pojemniki przeznaczone do tego celu) lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak i akumulatory mieszkaniec gminy może przekazać do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, może również zdać w punkcie sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów lub samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

- zużyte baterie, żarówki oraz drobny sprzęt elektroniczny można przekazać do specjalnych pojemników, przeznaczonych do zbierania tych frakcji odpadów, znajdujących się w wyznaczonych miejscach publicznych, placówkach oświatowych, sklepach itp., lub samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

- odzież i tekstylia wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazać do specjalnych pojemników, przeznaczonych do zbierania tych frakcji odpadów rozmieszonych na terenie gminy lub samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

- odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin itp., odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

- odzież, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zakrętki od butelek mogą być także przekazywane podczas zbiórek charytatywnych, organizowanych na podstawie stosownych przepisów i zezwoleń.