Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Opłata uzdrowiskowa

Treść

Opłata uzdrowiskowa:

Kogo dotyczy:

osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Uchwały:

UCHWAŁA NR LV.431.2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej

UCHWAŁA NR LV.432.2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany dotyczącej poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014, poz. 849 ze zm.)

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Referat Podatków i Opłat

Ewa Rutka – Kierownik Referatu - Tel. 18 472 55 27

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Kancelaria Urzędu – parter pok. Nr 15

Godziny przyjęć:

Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek godz. 7.30. – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacja podatkowa załatwianie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skąp likowanych  - nie później niż w ciągi dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Referat Podatków i Opłat

Ewa Rutka – Kierownik Referatu - Tel. 18 472 55 27

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Kancelaria Urzędu – parter pok. Nr 15

Godziny przyjęć:

Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek godz. 7.30. – 15.30

Uwagi dodatkowe / informacje

Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa zobowiązane są do jej uiszczenia, bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

Opłatę uzdrowiskową należy wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Od 1 stycznia 2020 r. w ramach opłaty uzdrowiskowej każdemu turyście przysługuje pakiet materiałów promocyjnych (folder + mapka). Inkasenci uiszczajacy opłatę gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju mają możliwość odebrania pakietu bezpłatnych materiałów w sekretariacie (obok kasy) natomiast płacący przelewem proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 18 472 55 77 bądź 795 457 693

BROSZURA INFORMACYJNA