Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Treść

Opis sprawy
Zaświadczenia w sprawach podatkowych 

Kogo dotyczy
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

Formularze/ Wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty
Wysokość opłaty skarbowej określona została w ustawie o opłacie skarbowej i uzależniona jest od celu, któremu zaświadczenie ma służyć.

17 zł - zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników
21 zł - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Finansowo-Budżetowy
Referat Podatków i Opłat
Tel. 18 472 55 47 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
poniedziałki 8:00-16:00
wtorki-piątki 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Podstawa prawna
1. art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. Nr 165, poz. 1374, z późn. zm.). 

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie 

Uwagi i dodatkowe informacje
Zaświadczenia wydaje się, jeżeli:
1)  urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2)  osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy