Przejdź do stopki

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Kogo dotyczy

Osób, które nie dopełniły obowiązku wymeldowania.

Wymagane dokumenty

1.Pisemny wniosek.

2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3.Tytuł prawny do lokalu – kserokopia i w oryginale do wglądu

4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Formularze/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy tut. Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju

Bank Spółdzielczy Krynica- Zdrój

nr rachunku 47 8802 0002 2001 0000 1401 0012

lub w kasie tut. Urzędu

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich- Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

  1.  Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3. Ustaw a z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po  okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana, faktycznie nie zamieszkuje w lokalu oraz dobrowolnie i trwale opuściła lokal.