Przejdź do stopki

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Kogo dotyczy

Osób, które chcą dopełnić obowiązku zameldowania się, a nie mogą uzyskać potwierdzenia przebywania od osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu.

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek.

2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Formularze/wnioski do pobrania

  1. Zgłoszenie pobytu stałego
  2. Zgłoszenie pobytu czasowego

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy tut. Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju

Bank Spółdzielczy Krynica- Zdrój

nr rachunku 47 8802 0002 2001 0000 1401 0012

lub w kasie tut. Urzędu

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3. Ustaw a z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.

2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie, zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.