Przejdź do stopki

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Treść

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Kogo dotyczy

Osób, które mają zamiar głosować w wyborach poza miejscem stałego zameldowania.

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum.

 

1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

 

Formularze/wnioski do pobrania

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich – Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

TERMIN : do 12 października 2023r.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców
  3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

  1. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w danych wyborach może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosownia w kraju i za granicą.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.
  3. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.
  4. Zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta i referendum lokalnym.
  5. W wyborach uzupełniających do Senatu zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się tylko wyborcom stale zamieszkałym na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
  6.  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
  7. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanei zaswiadczenia [docx 39.5 KB]

upoważnienie do odbioru zasowadczenia [docx 30 KB]