Przejdź do stopki

Wpisanie do rejestru wyborców

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Wpisanie do rejestru wyborców

Kogo dotyczy

Osób, które zamieszkują na stałe bez zameldowania na terenie gminy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Fakultatywnie:

1. Oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.

Formularze/wnioski do pobrania

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

3. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli państw UE.

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

3 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :

    - osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,

    - osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy,

    - osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,

    - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy.

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy.

2. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz Krynicy-Zdroju  jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być: wizja lokalna pracownika, przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na  zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.