Przejdź do stopki

Udostępnienie rejestru wyborców

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Udostępnienie rejestru wyborców

Kogo dotyczy

Osób, które chcą sprawdzić prawidłowość swoich danych w rejestrze  wyborców.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

 

2.Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Formularze/wnioski do pobrania

1.Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

3 dni od daty złożenia reklamacji.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

a. pominięcia wyborcy w rejestrze,

b. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

c. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,

 d. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy