Przejdź do stopki

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Treść

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Opis sprawy     
Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 
Kogo dotyczy   
Przedsiębiorcy zamierzający wykonywać usługi w zakresie transportu taksówką osobową na terenie gminy Krynicy-Zdrój
 
Wymagane dokumenty              
1. Wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową - WNIOSEK DO POBRANIA>>

2. WNIOSEK O WYPIS Z LICENCJI>>

3. Załączniki:

1.    oświadczenie przedsiębiorcy (w przypadku spółek – każdy członek zarządu), że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA>>

2.    zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

4.    kserokopię orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

5.    kserokopię prawo jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy  

6.    wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem - WZÓR WYKAZU POJAZDÓW DO POBRANIA>>

7.    wykaz zgłaszanych kierowców, zatrudnionych przez przedsiębiorcę oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz wraz z kserokopią: 
-    orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
-    prawa jazdy.

8.    kserokopie dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki 

9.    dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany 

10.    kserokopię ważnego świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje 

11.    dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów 


Opłaty
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę :
•    za licencję ważną do 15 lat - 200 zł
•    za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
•     za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 300 zł
Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis):
•    za licencję ważną do 15 lat - 22 zł
•    za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
•    za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł
Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji; w innych przypadkach utraty licencji to 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.
Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Forma załatwienia 
Decyzja administracyjna Burmistrza Krynicy-Zdroju.

Jednostka/ osoba odpowiedzialna       
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji, sportu i profilaktyki, pok. nr 1 Urzędu Miejskiego
nr telefonu: 18 472 55 13
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
 
 
Miejsce składania dokumentów            
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pok. nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
 
 
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie sprawy następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji - art. 14 ustawy o transporcie drogowym.
 

Podstawa prawna
•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140)
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463)
•    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019, poz. 2377)
•     Uchwała Nr XXVII/190/08 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówką osobową na terenie miasta Krynica-Zdrój