Przejdź do stopki

Dopisanie do spisu wyborców

Treść

Jednorazowa zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu)

Kogo dotyczy

Osób, które w trakcie głosowania będą czasowo przebywały na terenie gminy, a nie pobrały zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wymagane dokumenty

NAJPROSTSZYM SPOSOBEM JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU ELEKTRONICZNIE - PRZEZ INTERNET. W tym celu skorzystaj WYŁĄCZNIE z usługi na następującej stronie: link do usługi na stronie gov.pl Skorzystanie z elektronicznej usługi skutkuje natychmiastowym ujęciem w spisie wyborców (dopisaniem do spisu wyborców) pod zadeklarowanym adresem.

1. Wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania.

2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Formularze/wnioski do pobrania

 1. Wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Termin składania dokumentów:

12 października 2023r.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia z dnia 28 lipca 2023 r. wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania
  3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców

Tryb odwoławczy

Na nieprawidłowości w spisie wyborców wnosi się reklamację do Burmistrza. Reklamacja może być wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wnosi się skargę do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia spisu, za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 2 dni od jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

  1. Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy.
  2. Wyborca nie może zmienić miejsca głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
  3. W wyborach uzupełniających do Senatu możliwość zmiany miejsca głosowania ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
  4. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między 13 a 3 dniem przed ponownym głosowaniem, wyborca może zmienić miejsce głosowania na swój wniosek.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zmianę miejsca głosowania [rtf 228 KB]