Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

Treść

Obowiązujące stawki na podatek od nieruchomości na 2023 r.

Uchwała Nr XXVIII.189.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 października 2016 r.

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych  objętych obszarem rewitalizacji, o którym    mowa w  ustawie  z dnia 9 października  2015 r. o  rewitalizacji  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym    obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od  dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa  budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;   

2) od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i  opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII.113.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015 r. sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 6615)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.