Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Opłata miejscowa

Treść

Opłata miejscowa

Kogo dotyczy:

osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata miejscowa pobierana jest w miejscowości Tylicz.

Uchwały:

UCHWAŁA NR LV.433.2022 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, zasad prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIII.126.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII.115.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014, poz. 849 ze zm.)

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Referat Podatków i Opłat

Ewa Rutka – Kierownik Referatu - Tel. 18 472 55 27

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Kancelaria Urzędu – parter pok. Nr 15

Godziny przyjęć:

Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek godz. 7.30. – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacja podatkowa załatwianie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skąp likowanych  - nie później niż w ciągi dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Referat Podatków i Opłat

Ewa Rutka – Kierownik Referatu - Tel. 18 472 55 27

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Kancelaria Urzędu – parter pok. Nr 15

Godziny przyjęć:

Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek godz. 7.30. – 15.30

Uwagi dodatkowe / informacje

Osoby, od których należna jest opłata miejscowa zobowiązane są do jej uiszczenia, bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

Opłatę miejscową należy wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Informacje dla inkasentów

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła obowiązek  prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej, ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać informacje określone w Uchwale Nr XI.106.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18.09.2019 r.