Przejdź do stopki

Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Treść

Opis sprawy     
Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Kogo dotyczy   
Przedsiębiorcy, którzy kończą działalność w zakresie wykonywania usług transportu taksówką osobową na terenie gminy Krynicy-Zdrój

Wymagane dokumenty              
1. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (załącznik do procedury).
2. Załączniki do wniosku:
a) licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
b) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
c) potwierdzenie wniesienia opłat

Formularze/ Wnioski do pobrania        
wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taxi (doc. 479 KB)

Opłaty 
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - stwierdzenie wygaśnięcia licencji - 10 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.
4. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/ osoba odpowiedzialna       
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego
pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego
Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów           
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy      
1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 30 dni

Podstawa prawna          
1. Art. 35 i art. 36 oraz 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
2. Art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
3. Część I ust. 53 kol. 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy           
Od decyzji o odmowie wydania stronie licencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje              
Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie licencji