Przejdź do stopki

Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść

Opis sprawy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Kogo dotyczy
Inwestora planującego zmienić zagospodarowanie terenu, w przypadku braku planu miejscowego, poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych a także osoby zamierzającej zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

Wymagane dokumenty
• warunki techniczne zasilania projektowanego obiektu w energię elektryczną, gaz, wodę i warunki techniczne odbioru ścieków, gwarantujące i wystarczające do zapewnienia funkcjonowania zamierzenia budowlanego.

• granice terenu objętego wnioskiem winny zostać przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000.
• na kopii mapy zasadniczej winna zostać wyznaczona granica obszaru analizowanego, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50,0 m.

• front działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

• wykaz właścicieli działki(ek) objętej(tych) wnioskiem oraz działek sąsiednich)
• część graficzną – rzut, elewacje, powierzchnie
• poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Starostwo Powiatowe ul. Strzelecka 1, 33-300 Nowy Sącz);

Formularze/ Wnioski do pobrania
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - kliknij i pobierz wniosek w formacie docx

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Inwestycji i Mienia, pokój nr 37
Nr tel. 18-472-55-54

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 11,
nr tel. 18-472-55-00
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

POUCZENIE:

●  Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1546 )  dokonanie czynności urzędowej podlega opłacie skarbowej.

● Zgodnie z pkt. I ppkt. 8 załącznika do ustawy za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  stawka  opłaty skarbowej wynosi – 598,00 zł.

Uwaga:  zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

 

●  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł ( od każdego stosunku pełnomocnictwa).

●   Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia wniosku.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z § 3  ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1635)  w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu  należy dołączyć do niniejszego wniosku.

 

●  Opłatę skarbową można  uiścić:

    - w kasie tut. Urzędu – parter, pok. Nr 15  -  poniedziałek od 8.30 do 14.00, w pozostałe dni od 8.00 do 13.00

     - lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy - Zdroju:

       Bank Spółdzielczy w Muszynie-Oddział w Krynicy – Zdroju

       Nr 53-8802- 0002-2001- 0000-1401-0001.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00;
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (w celu prowadzenia postępowań w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO a także ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
  9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być zbierane od stron postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów;
  10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pliki

przyka_ad2.doc 15.5 KB
przyka_ad5.pdf 13.33 KB
przyk_ad8.xls 7 KB