Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

Treść

Opis sprawy

Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

Kogo dotyczy:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty:

  1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informacje w sprawie podatku od nieruchomości, informacje w sprawie podatku rolnego, informacje w sprawie podatku leśnego sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości ,podatku rolnego, podatku leśnego
  2. Osoby prawne jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych , a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać , w terminie do 31 stycznia deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, natomiast w terminie do 15 stycznia deklaracje w sprawie podatku rolnego i deklaracje w sprawie podatku leśnego na formularzu według ustalonego wzoru. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po ww. dniach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Formularze/wnioski do pobrania

Nowe formularze na podatki lokalne dostępne na stronie podatki.gov.pl>>
Oświadczenie

1. Informacje w sprawie podatku od nieruchomości:
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - wersja PDF
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

UCHWAŁA Nr XXVIII.189.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr XVII.118.2015 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA Nr XVIII.121.2015 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.118.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia  wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2. Informacje w sprawie podatku rolnego:
Deklaracja na podatek rolny
W 2023 roku stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnych wynosi 185,125 zł,
W 2023 roku stawka podatku od 1 ha fiz. gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 370,25 zł
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Informacja o gruntach
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 

3. Informacje w sprawie podatku leśnego:
Deklaracja na podatek leśny 
W 2023 roku stawka podatku leśnego od 1 ha powierzchni lasu wynosi: 71,0996 zł
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Informacja o lasach
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Referat Podatków i Opłat

Ewa Rutka – Kierownik Referatu - Tel. 18 472 55 27

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Kancelaria Urzędu – parter pok. Nr 11

Godziny przyjęć:

Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek godz. 7.30. – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacja podatkowa załatwianie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skąp likowanych  - nie później niż w ciągi dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014, poz. 849 ze zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm)

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Kancelaria Urzędu – parter pok. Nr 15

Godziny przyjęć:

Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek godz. 7.30. – 15.30

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi dodatkowe / informacje

Do korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości i korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości należy dołączyć pisemne uzasadnienie (art. 81 § 2 Ordynacja podatkowa)