Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Określenie/ korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych

Treść

Podatek od środków transportowych:

Kogo dotyczy:

osób fizycznych osób prawnych będących właścicielami środków transportowych.  Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Uchwały:

Uchwała Nr XVII.114.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Formularze/Wnioski do pobrania
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
DT-1A Załącznik do deklaracji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014, poz. 849 ze zm.)

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Referat Podatków i Opłat

Ewa Rutka – Kierownik Referatu - Tel. 18 472 55 27

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Kancelaria Urzędu – parter pok. Nr 15

Godziny przyjęć:

Poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek godz. 7.30. – 15.30

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacja podatkowa załatwianie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skąp likowanych  - nie później niż w ciągi dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Uwagi dodatkowe / informacje

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są:

- składać, w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu , deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji wraz z załącznikiem, oraz szczegółowym zakresem zawartych w niej danych. Ponadto Minister do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi w drodze rozporządzenia sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rodzaj podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na podatek od środków transportowych.