Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Treść

Opis sprawy
Interpretacja przepisów prawa podatkowego 

Kogo dotyczy
Na pisemny wniosek zainteresowanego Burmistrz Krynicy-Zdroju wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie interpretacji zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej (w razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych).
3. Dowód uiszczenia opłaty. 

Formularze/Wnioski do pobrania
brak 

Opłaty
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego 

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Finasowo-Budżetowy
Referat Podatków i Opłat
Tel. 18 472 55 47 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
poniedziałki 8:00-16:00
wtorki-piątki 7:30-15:30

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Podstawa prawna
art. 14b § 1 w zw. z art. 14j § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na interpretację przepisów prawa podatkowego za pośrednictwem organu wydającego interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa. Skargę do WSA wnosi w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwana. 

Uwagi i dodatkowe informacje
Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.