Przejdź do stopki

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych pozostałych po wygaśnięciu zezwolenia (zezwoleń)

Treść

Opis sprawy
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych pozostałych po wygaśnięciu zezwolenia (zezwoleń)

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy, którym zostały wygaszone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych pozostałych po wygaśnięciu zezwolenia (zezwoleń)
2. Załączniki:
• protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
• pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
Wszystkie załączniki można przedłożyć w kserokopii (oryginały do wglądu).

Formularze/Wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty
1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

2. Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
• 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

Podstawa prawna
1. Art. 184 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
2. Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz. 1635, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania stronie zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu wyprzedaży