Przejdź do stopki

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Treść

Opis sprawy
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać napoje alkoholowe na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
2. Załączniki:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
• pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej

Formularze/Wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć

Opłaty
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:
1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłata roczna naliczana jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:
1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim,
2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

Podstawa prawna
1. Art. 181 ust. 4 i 5 oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz. 1635, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania stronie zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje
• opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu odbioru i jest ona pobierana proporcjonalnie (licząc od dnia wydania do końca roku kalendarzowego),
• w roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia
• zezwolenia wydawane są na okres do dwóch lat