Przejdź do stopki

Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Treść

Opis sprawy
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać napoje alkoholowe na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Załączniki:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia; w przypadku zezwoleń wydanych przez Burmistrza Krynicy-Zdroju wystarczy podać tylko ich numery,
• zgoda organizatora imprezy i właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizowanej imprezy
• pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej

 

Formularze/ Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Opłata za korzystanie z zezwolenia  jednorazowego wynosi:

• do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł
• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkohol – 43,75 zł
• powyżej 18 % zawartości alkoholu – 175,00 zł

Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/ osoba odpowiedzialna
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni


Podstawa prawna
1. Art. 181 ust. 1, 2, 3 i art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz. 1635, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania stronie zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje
Zezwolenie wydaje się na okres do dwóch dni