Przejdź do stopki

Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

Treść

Opis sprawy
Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy chcącego dokonać zmiany danych zawartych w licencji na wykonywanie usług w zakresie transportu taksówką osobową

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zmianą danych w niej zawartych (załącznik do procedury).
2. Załączniki do wniosku:
1/ w przypadku zmiany pojazdu samochodowego lub tablic rejestracyjnych pojazdu:
a) kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
b) dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
2/ w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (siedziby) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dodatkowo aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
3/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
4/ potwierdzenie wniesienia opłat.
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Formularze/Wnioski do pobrania
Wniosek o wymianę licencji

Opłaty
1. Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:

a)  2 - 15 lat - 20 zł;
b) 16 - 30 lat - 25 zł;
c) 31 - 50 lat - 30 zł.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego, pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy
1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 30 dni

Podstawa prawna
1. Art. 7 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).
2. Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
3. § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612).
4. § 6 i § 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).
5. Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
6. Uchwała Nr XXVII/190/08 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówką osobową na terenie miasta Krynica-Zdrój

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania