Przejdź do stopki

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych

Treść

Opis sprawy
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Wymagane dokumenty
• złożenie podania o wydanie zaświadczenia,
• oświadczenie o wartości sprzedaży dotyczy tych punktów sprzedaży, które powinny dokonywać opłaty za korzystanie z zezwolenia w kolejnym roku kalendarzowym w terminie do dnia 31 stycznia,
• bankowy dowód wpłaty za korzystanie z zezwolenia,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Formularze/ Wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty 
Opłacie skarbowej podlegają czynności wskazane w art. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) w wysokości określonej w załączniku do w/w ustawy.

Zwolnienia przedmiotowe określa art. 2 i 3 cyt. powyżej ustawy oraz załącznik do w/w ustawy.

Zwolnienia podmiotowe określa art. 7 cyt. powyżej ustawy.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje na podstawie art. 6 ustawy o opłacie skarbowej.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
• za zaświadczenie 17 zł.

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/ osoba odpowiedzialna
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni

Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
2. ustawa kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),
3. ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

 

 

 

 

 

 

Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 7 dni

 

Uwagi i dodatkowe informacje
Opłata za korzystanie z zezwolenia wyliczana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku ubiegłym. Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”.