Przejdź do stopki

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Treść

Opis sprawy
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego usługi w zakresie transportu taksówką osobową na terenie gminy Krynicy-Zdrój

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (załącznik do procedury).
2. Załączniki do wniosku:
1/ w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jej nieczytelność - zniszczona licencja,
2/ w przypadku kradzieży - kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży),
3/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
4/ potwierdzenie wniesienia opłat.
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Formularze/ Wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Opłaty
1. Opłata za wydanie wtórnika licencji uzależniona jest od okresu, na który zostało udzielone uprawnienie przewozowe:

1/ w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy:
a) 2 - 15 lat - 20 zł,
b) 16 - 30 lat - 25 zł,
c) 31 - 50 lat - 30 zł.

2/ w innych przypadkach utraty licencji:
a) 2 - 15 lat - 50 zł,
b) 16 - 30 lat - 62,50 zł,
c) 31 - 50 lat - 75 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
3. Wpłat z tytułu opłaty za wydanie wtórnika licencji i opłaty skarbowej można dokonywać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

Jednostka/ osoba odpowiedzialna
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego

pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego
Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy
1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 30 dni

Podstawa prawna
1. Art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
2. § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612)
3. § 8 i § 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726).
4. Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania stronie licencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia