Przejdź do stopki

Wydanie promesy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

Treść

Opis sprawy
Wniosek o wydanie promesy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy zamierzający wykonywać usługi w zakresie transportu taksówką osobową na terenie gminy Krynicy-Zdrój

Wymagane dokumenty
1. Wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie promesy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.
2. Załączniki:
• odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące każdego z członków organu zarządzającego osoby prawnej, bądź osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, bądź każdego ze wspólników spółki cywilnej,
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się co najmniej 5-letnią nieprzerwaną praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (jeżeli wystąpi przerwa, nie może być ona dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy),
• kserokopia oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 7a ustawy o transporcie drogowym (prawo jazdy, badanie lekarskie i psychologiczne) przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy; w przypadku zatrudnienia kierowców, przedsiębiorca składa oświadczenie, że spełniać oni będą wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym i prawo o ruchu drogowym,
• kopia prawa jazdy

Formularze/ Wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie promesy licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Opłaty 
Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie gminy pobiera się opłatę stałą w wysokości:

• 200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
• 250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,
• 300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – promesy licencji – 10,00 zł
Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu albo na poniższe konto bankowe:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33 - 380 Krynica-Zdrój
53 8802 0002 2001 0000 1401 0001

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

 

 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego

pok. nr 1 w pasażu Urzędu Miejskiego
Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 15
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

Termin załatwienia sprawy       
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 253, poz. 1726).

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania stronie licencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) właściwe rady gmin określają na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których celem jest ochrona praw konsumenta. Niedotrzymanie tego terminu oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji.
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały