Przejdź do stopki

Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska)

Treść

Opis sprawy
Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska)

Kogo dotyczy
Osób świadczących usługi hotelarskie w innych obiektach niż w/w

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do gminnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
2. Załączniki:
• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
• Opis obiektu

Formularze/ Wnioski do pobrania
Zgłoszenie obiektu hotelarskiego
Wniosek o aktualizację danych we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój


Opłaty
bez opłat


Jednostka/ osoba odpowiedzialna
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej 
pok. nr 18 - parter Urzędu Miejskiego

Nr telefonu: 18 472 55 13

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 


Miejsce składania dokumentów

 

 

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Pok. Nr 11
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30


Termin załatwienia sprawy
do 30 dni

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm. W 2004 r. Dz.U. Nr 273, poz.2703)
• rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2004 r. Nr 188, poz. 1945)

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje              
• Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2. uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę,
3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
4. zmianie liczby miejsc noclegowych.
• Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.
• Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:
1. przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich
2. przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
3. przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.
4. obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne, określone odrębnymi przepisami,
5. przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewodę,
6. przedsiębiorca nie rozpoczął świadczenia usług hotelarskich po upływie ważności promesy.