Przejdź do stopki

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców

Kogo dotyczy

Cudzoziemców dokonujących wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty

 1.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ”

2.Paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

3.W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

- dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1.Wypełnij formularz  „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” w formie elektronicznej, udostępniony na platformie ePUAP. Opatrz formularz własnoręcznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zastosuj podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Prześlij wniosek do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
 

Formularze/wnioski do pobrania

  1. zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  2. zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Opłaty

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie. W chwili przyjęcia zgłoszenia osoba otrzymuje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3. Ustaw a z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu stałego albo opuszczając miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.                                                                                    

2.Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego”.

3.Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4.Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.