Przejdź do stopki

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców

Kogo dotyczy

Osób ubiegających się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny.

Wymagane dokumenty

1.Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.

2.Wniosek o wydanie zaświadczenia.

3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4.Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).

Formularze/wnioski do pobrania

  1. Podanie o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Opłata skarbowa:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy tut. Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju

Bank Spółdzielczy Krynica- Zdrój

nr rachunku 47 8802 0002 2001 0000 1401 0012

lub w kasie tut. Urzędu

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich- Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

4.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL”