Przejdź do stopki

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Kogo dotyczy

Obywateli RP powracających z zagranicy

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”

2. Dowód osobisty lub ważny paszport.

3. W przypadku zgłoszenia powrotu przez pełnomocnika dodatkowo:

– pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

– dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Opłaty

  1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych
  2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –  Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne przez 2 miesiące od dnia wystawienia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3. Ustaw a z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej– bez zamiaru stałego pobytu – na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.