Przejdź do stopki

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Treść

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy

Obywateli RP wyjeżdżających za granicę kraju ponad 6 miesięcy

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”

2.Dowód osobisty lub ważny paszport.

3.W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

- dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Opłaty

  1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
  2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich –  Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, parter - pok. nr 16

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3. Ustaw a z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

1.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.

2.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3.Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.

4.Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

5.Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

6.Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.