Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 723.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 723.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.
 

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie


Lp. 1

Nr działki: 667/6

Powierzchnia w ha: 0.4885

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/000018828/7

Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój ul. Szkolna 3

Opis nieruchomości i cel umowy:

  1. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju o łącznej powierzchni: 30,00 m2 (sala nr 21).
  2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną.
  3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krynicy-Zdroju na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2024 r.


OPŁATY

  1. Lokal oddany w użyczenie.
  2. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815.), wykaz zostaje podany
do publicznej wiadomości do dnia 05 sierpnia 2021 roku