Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 564.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 18 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE NR 564.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 18 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

Treść

ZARZĄDZENIE NR 564.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU
z dnia 18 grudnia 2020 r. 
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:


§ 1. Uchylam Zarządzenie nr 555.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.