Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 538.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 507.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju  z dnia 08 października 2020 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do

Treść

ZARZĄDZENIE NR 538.2020 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 507.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia 08 października 2020 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1. W wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 507.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju 
z dnia 08 października 2020 roku, zmienia się punkt 2 w treści: „Czynsz (miesięczna stawka czynszu 
za 1 m2 – 182,62 zł netto + 23% VAT)” i otrzymuje brzmienie: Czynsz (miesięczna stawka czynszu 
za 1 m2 – 162,60 zł netto + 23% VAT).

§ 2. W pozostałej części wykaz, o którym mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia, którego zmiana dotyczy, dostępny jest po kliknięciu na link http://www.krynica-zdroj.pl/pl/531/3185/zalacznik-do-zarzadzenia-nr-57-22-burmistrza-krynicy-zdroju-z-dnia-8-pazdziernika-22-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-obejmujacego-lokal-uzytkowy-przeznaczony-do-oddania-w-najem.html