Przejdź do stopki

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Treść

Krynica-Zdrój 15.06.2023 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2024-2027 - działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. z dnia 2 lutego 2023 r. Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1030) do Sądu Okręgowego oraz Rejonowego w Nowym Sączu, podlegających wyborowi przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju.

Z terenu Gminy Krynicy-Zdroju ma być wybranych:

-    do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - 2 ławników,

-    do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - 1 ławnik.

Zgodnie z art. 158. § 1. cytowanej wyżej ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie  lub średnie branżowe.

Zgodnie z art. 159. § 1. ustawy ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Art. 162. [Zgłaszanie kandydatów na ławników]

§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

§ 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Zgłoszenia można:

- nadsyłać pocztą z dopiskiem  „Rada Miejska w Krynicy-Zdroju- wybory ławników” do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. J.I. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

- składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Miejska w Krynicy-Zdroju- wybory ławników” w godzinach pracy Urzędu w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 na dzienniku podawczym, pok. 11.

Obowiązujący wzór karty zgłoszeniowej -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2022 r., poz. 2155)  

Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w siedzibach organów gmin. Wzór karty jest dostępny także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

 

Dokumenty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

                                                                                        w

KRYNICY-ZDROJU

                                                                                          Irena Weber-Grelecka

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rada Miejska oraz Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Oznacza to, że administrator odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;

 

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru ławników , na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych lub w innych aktach wykonawczych w tym rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO , art. 9 ust. 1 lit. g oraz art. 10 RODO

 

Podanie danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, jednak brak podania w/w danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa kandydatury oraz wydaniem uchwały o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu w związku z niespełnieniem wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa.

 

 Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostanie przekazana Prezesowi właściwego Sądu Pozostałe dokumenty przechowywane będą odpowiednio: przez okres kadencji wybranego ławnika, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy

 

W przypadku pozostałych kandydatów, dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odbioru kart przez kandydata lub zgłaszającego, dokumenty te zostaną protokolarnie zniszczone przez powołaną w tym celu komisję doraźną rady gminy.

 

Państwa dane osobowe będą udostępnione Radzie Miejskiej w Krynicy-Zdroju, Komendantowi Wojewódzkiej Policji w Krakowie Prezesowi Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Państwa dane mogą być udostępniane także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Urząd.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,m,308641,rodo.html

 

Mają Państwo  prawo do:

a) dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;

b) żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 16 RODO;

c) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;

d) wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 

Nie przysługuje Państwu prawo do:

a) przenoszenia danych, ani cofnięcia zgody z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania nie jest zgoda, ani umowa;

 b) usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku przeprowadzenia wyborów ławników.

 

Pani /Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych i innym właściwym podmiotom, w tym podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy m.in. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej