Przejdź do stopki

Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji dla Uchodźców w Mszanie Dolnej

Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji dla Uchodźców w Mszanie Dolnej

Treść

Położony w Beskidzie Wyspowym Ośrodek PCK od lutego 2023 roku przekształcony został w Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK dla UchodźcówCelem realizowanego przez MOO PCK projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy,  a także ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach  poprzez dostarczenie holistycznego wsparcia w formie usług edukacyjnych, informacyjnych, wsparcia integracyjnego oraz pozostałych usług towarzyszących (terapii, rehabilitacji ) zarówno w formie stacjonarnej w ramach utworzonego  Ośrodka Edukacji, Integracji i Rehabilitacji Polskiego Czerwonego Krzyża  dla Uchodźców w Mszanie Dolnej jak również w formie usług mobilnych.

W projekcie udział mogą wziąć osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku, posiadają nadany numer PESEL i status UKR, co umożliwia im podjęcie pracy.

Kryteria szczegółowe zakwalifikowania do projektu:

Do pobytu stacjonarnego na 2 miesięcznych turnusach aktywizacyjnych będą kwalifikowane osoby zamieszkałe w pierwszej kolejności w małych miejscowościach, w których mają ograniczony dostęp do oferty edukacyjnej, szkoleniowej i pozostałego wsparcia w zakresie przygotowania do podjęcia pracy.

Do pobytu stacjonarnego będą także kwalifikowani nowi uchodźcy, tj. osoby, które po raz pierwszy przekroczyły granicę polsko-ukraińską nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia się do rekrutacji. Dla tych osób stworzona zostanie możliwość pobytu dla całych rodzin. Jeśli członkami rodzin będą osoby w wieku poprodukcyjnym lub dzieci, te zostaną objęte nauką języka polskiego.

Rekrutacja ma charakter otwarty. Z uwagi na zapewnienie pobytu udział będą mogły wziąć osoby z całej Polski spełniające ww. kryteria.

Do korzystania z usług mobilnych uprawnieni będą cudzoziemcy, którzy posiadają nadany numer PESEL i status UKR i pozostają bez pracy oraz wyrażają chęć zatrudnienia.

Uczestnicy projektu:

  • 185 osób korzystających ze wsparcia holistycznego stacjonarnego,
  • 100 osób dochodzących korzystających z dodatkowych kursów językowych
  • 1200 osób korzystających z usług mobilnych
  • 1000 osób korzystających z bezpośredniego wsparcia rzeczowego
  • 600 osób biorących udział w spotkaniach integracyjnych
  • Razem: 3085 beneficjentów

Projekt obejmuje następujące działania:

A MODUŁ POBYTOWY Każdy uczestnik projektu będzie przebywał w Ośrodku przez 8 tygodni.

B. MODUŁ ZAWODOWY – EDUKACJA. Dla każdego uczestnika stałego 2 miesięcznego pobytu przewidywane są:

a. Obowiązkowe zajęcia z języka polskiego i kultury oraz historii Polski

b. Wsparcie i szkolenia zawodowe  ( m.in. kursy prawa jazdy, kursy ochrony, kursy opiekunki dziecięcej, kursy operatora wózka widłowego, kursy manicure, badania sanitarno-epidemiologiczne, pomoc prawna, tłumaczenia dokumentów),

C. MODUŁ SPOŁECZNY – INTEGRACYJNY

Moduł ten obejmuje zajęcia integracyjne dla uczestników turnusu oraz wydarzenia i imprezy integracyjne ze społecznością lokalną oraz innymi mieszkańcami Małopolski.  Ambicją projektu jest stworzenie z Ośrodka rozpoznawalnego i cenionego centrum integracji i wielokulturowości.

D. MODUŁ REHABILITACYJNY – TERAPIA i REHABILITACJA.

Moduł ten obejmuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną indywidualną lub grupową w zależności od potrzeb. W ramach tego modułu uczestnicy będą mogli korzystać także dla poprawy kondycji fizycznej z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych (siłownia) przy wsparciu fizjoterapeuty.

Zakładane rezultaty projektu:

5 turnusów pobytowych

185 uczestników pobytu

285 uczestników kursów języka polskiego

1200 korzystających z usług mobilnych

600 uczestników wydarzeń integracyjnych

1000 beneficjentów pomocy rzeczowej

5 imprez okolicznościowych

5 wydarzeń kulturalnych integracyjnych

12 warsztatów integracyjnych dla szkół

 

Kontakt i zapisy na turnusy pobytowe:

ci.mszana@pck.malopolska.pl

tel. 453 048 866, 453 048 867

 

Więcej informacji na stronie http://pck.malopolska.pl/centrum-integracji-edukacji-i-rehabilitacji-pck-w-mszanie-dolnej/