Przejdź do stopki

Pliki do pobrania oraz informacje dla osób fizycznych - nowy wzór wniosku

Pliki do pobrania oraz informacje dla osób fizycznych - nowy wzór wniosku

Treść

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego 
świadczenia i przedłużania jego wypłaty - zwracam Państwa uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia. 

Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty 
świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późno zm.), na okres dłuższy niż 120 dni. 

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, 
może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który: 

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa wart. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); 

- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; 

- ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni); 

- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia; 

- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 

- jest małoletnim wymienionym wart. 25a ust. 1 ustawy. 

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży zatem w gestii gminy. 

- Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (22.08.2023) 

 

- Ankieta weryfikacyjna

Z uwagi na różne formy wsparcia finansowego obejmujące zapewnienie schronienia i wyżywienia, zalecane jest w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, złożenie oświadczenia o treści: "za okresy pobytu osób zakwaterowanych nie otrzymałem środków z tytułu umowy zawartej z gminą/powiatem"