Przejdź do stopki

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Treść

Надання номера PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні

Крок за кроком

1.   Заповніть заявку на номер PESEL: польсько-українською
2.   Додайте поточну фотографію до програми.
3.   Ідіть до ратуші в Криниці-Здруй, вул. Kraszewskiego 7.
4.   Під час подачі заяви пред'явіть документ, що підтверджує вашу особу:
1)   проїзний документ,
2)   карта поляка,
3)   інший документ із фотографією,
4)   документ, що підтверджує народження для осіб, які не досягли 18 років.

Необхідні документи

1.   Заповнена та підписана заява на надання номера PESEL:
2.   Документ, що підтверджує особу.
3.   Кольорова фотографія розміром 35 × 45 мм,
4.   Документи, що підтверджують дані, зазначені в пункті 1 заяви (дані батьків неповнолітнього).

Щоб отримати надійний профіль, ви повинні мати:

1.   справний мобільний телефон з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є,
2.   адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

Звинувачення

Плата за присвоєння номера PESEL не стягується.

Місце подання та збору:
Ратуша в Криниці-Здруй, вул. Kraszewskiego 7

Зауваження

Номер PESEL можна отримати:

1)   громадяни України,
2)   громадяни України, які мають картку поляка,
3)   найближчі родичі громадянина України з картою поляка,
4)   подружжя громадянина України, який не має громадянства України,

які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, які велися на території цієї держави з 24 лютого 2022 року.


Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o nadanie nr PESEL: w języku polsko-ukraińskim
 1. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 2. Udaj się do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7.
 3. Podczas składania wniosku okaż dokument stwierdzający tożsamość:
  1. dokument podróży,
  2. Kartę Polaka,
  3. inny dokument ze zdjęciem,
  4. dokument potwierdzający urodzenie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie nr PESEL:
 2. Dokument potwierdzający tożsamość .
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm. 
 4. Dokumenty potwierdzające dane wskazane w pkt 1 wniosku (dane rodziców osoby małoletniej).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 1. działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 2. adres e-mail, z którego korzystasz.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.

Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7

Uwagi

 1. Numer PESEL mogą uzyskać:
  1. obywatele Ukrainy,
  2. obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka,
  3. członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
  4. małżonek obywatela Ukrainy, nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego,

którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego 2022 r. 

 1. O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy:
  1. posiadający: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany;
  2. którzy: złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 
 2. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP. 
 3. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w pkt 8. 
 4. Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 6. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie unieważnionego dokumentu, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.
 7. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby której dotyczy wniosek, z wyłączeniem osoby: 
  1. która nie ukończyła 12. roku życia,
  2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
  3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 8. Osoba, która ukończyła 18 lat na wniosku o nadanie numeru PESEL może wyrazić zgodę na wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego. 
 9. Aby uzyskać profil zaufany należy mieć telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem oraz adres e-mail z którego się korzysta. 

Wniosek o nadanie numeru PESEL/ заявка на номер Пезеля /  Заявление на получение номера PESEL в связи с конфликтом в Украине

Klauzula informacyjna RODO Інформаційне положення щодо обробки персональних даних /