Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 7.2021.UM BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Treść

ZARZĄDZENIE NR 7.2021.UM

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim

 w Krynicy-Zdroju

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.: Dz.U. z 2020r. poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju wprowadza się zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju do niezwłocznego zapoznania się z  treścią zarządzenia i stosowania  go w codziennej pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia

Burmistrza Krynicy-Zdroju

z dnia 1 czerwca 2021r.

 

OBSŁUGA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W URZĘDZIE  MIEJSKIM w KRYNICY-ZDROJU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1062) :

Osobą ze szczególnymi potrzebami- jest osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Bariera- to przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe  lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia  lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Wszyscy pracownicy  Urzędu  wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami, które znajdą się w budynku Urzędu lub jego otoczeniu. W sytuacji, gdy w Urzędzie jest wielu interesantów, pracownik ma prawo zaprosić osobę ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo zgłosić te potrzeby pracownikom Urzędu.

Do osób ze szczególnymi potrzebami zaliczamy m.in.:

 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach,
 • osoby niewidome i słabowidzące,
 • osoby głuche i słabosłyszące,
 • osoby w kryzysach psychicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby ze spektrum autyzmu,
 • osoby z ograniczonymi możliwościami poznawczymi,
 • osoby starsze,
 • osoby przewlekle chore,
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osoby o niższym wzroście (w tym również dzieci),
 • kobiety w ciąży.

Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dziennik podawczy (kancelaria) znajduje się w widocznym miejscu, w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego i drzwi wejściowych do budynku. Punkt ten  jest wyróżniony przez elementy architektury i wizualny kontrast.

W strefie obsługi klienta w obu budynkach zapewniono przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku. Jedno stanowisko jest dostosowane do takich osób. Blat znajduje się na wysokości 78 cm od poziomu posadzki. Jedno stanowisko ma blat na wysokości  103 cm od poziomu posadzki i jest dostosowane do obsługi osób w pozycji stojącej. Stanowiska obsługi klienta są dobrze oświetlone. Przy każdym stanowisku twarz osoby obsługującej jest równomiernie oświetlona światłem rozproszonym,
a za nią nie ma okna lub źródła oświetlenia.

Interesanci mają możliwość załatwienia wszelkich spraw na parterze budynku. W przypadku, gdy sprawa wymaga interwencji pracownika pracującego na wyższych kondygnacjach budynku, pracownik dziennika podawczego wzywa wskazanego pracownika w celu  załatwienia sprawy.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się wykaz telefonów na wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie.

Obsługa osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niewidome mogą przyjść do Urzędu  i Punktu Informacji Turystycznej z psem przewodnikiem.

 W kontakcie z osobami niewidomymi nie używamy zwrotów    ”tu” , „tam”, a kierunek wskazujemy mówiąc np.  w lewo, po prawej stronie lub posługując się wskazówkami zegara. Jeśli nie wiesz jak pomóc, to zapytaj o to osobę niewidomą. Kierując osobę  niewidomą do miejsca do siedzenia, zaproponuj wsparcie. Opisz co się dzieje, jak wygląda rozmieszczenie pomieszczeń. Kontakt wzrokowy dotyczy także osób niewidomych, które słyszą, czy mówi się do nich, czy w innym kierunku. Pamiętaj, że  osoba niewidoma może podpisać się samodzielnie- użyj ramki, jeśli  zajdzie taka potrzeba. Przygotuj dokumenty w formie dostępnej dla osób słabowidzących, możesz  pomóc w ich wypełnieniu, a następnie masz obowiązek odczytać wypełniony dokument interesantowi do jego akceptacji.

Obsługa osób głuchych i słabosłyszących.

W  strefie obsługi - dzienniku podawczym  w Urzędzie zainstalowana jest pętla indukcyjna, która wspomaga słyszenie i działa przez cały czas.

W Urzędzie nie funkcjonuje tłumacz on-line polskiego języka migowego. W przypadku chęci skorzystania przez klienta z tłumacza polskiego języka migowego lub innego należy złożyć stosowny wniosek. Wniosek może być złożony w formie elektronicznej lub osobiście w Urzędzie. Urząd ma obowiązek zapewnić tłumacza języka migowego w formie bezpłatnej usługi w ciągu 3 dni roboczych.

WNIOSEK

O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEEGO

na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824)

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)……………………………………

Termin wizyty w urzędzie (nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju)…………………………………….

Wskaż metodę komunikowania się:

 polski język migowy (PJM);

system językowo-migowy (SJM);

inne…………………………………..

Czego dotyczy sprawa( co chcę załatwić w Urzędzie):

………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………                                                        ………………………….

            Data                                                                                        podpis

 

 

Obsługa osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W kontakcie z osobą z niepełnosprawnością intelektualną należy posługiwać się językiem prostym, unikać skomplikowanego i wyszukanego słownictwa czy zdań podrzędnie złożonych. Każdorazowo należy upewnić się, że komunikat został dobrze zrozumiany, treści dokumentów i informacji powinny być przekazane w tekście łatwym do czytania i rozumienia (tekst ETR).

Obsługa osób ze spektrum autyzmu.

Obsługując osobę ze  spektrum autyzmu:

 • najlepiej zabierz ją do biura, gdzie nie występują czynniki rozpraszające;
 • mów patrząc jej w oczy;
 • skieruj twarz i sylwetkę w jej stronę;
 • stosuj zgodne komunikaty werbalne i niewerbalne;
 • mów o konkretach- krótkie, proste komunikaty werbalne;
 • jasno formułuj swoje oczekiwania- osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie czytają między wierszami, mają duże trudności, żeby domyślić się, co czują lub myślą inne osoby;
 • pamiętaj, że niektóre z nich potrzebują dokładnej instrukcji wykonania czynności lub zadania, pomocne będzie przygotowanie szczegółowego schematu postępowania, najlepiej w formie pisemnej.