Przejdź do stopki

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Treść

Na podstawie art.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalności

Realizujący działania

Sposób realizacji

Termin

1.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności

 

Koordynator

 

 

 

Czerwiec 2020

 

Informatyk

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu / BIP

2.

Raport o monitoringu, dostępność w Urzędzie Miejskim

 

Stopniowe wdrażanie rekomendacji zawartych w audycie dostępności

 

Realizacja – cały okres

3.

Aktualizacja

 deklaracji dostępności na stronie internetowej oraz BIP

 

 

 

 

Koordynator

 

 

 

 

2020

 

Informatyk

 

4.

 

Dokonanie samooceny

pod kątem dostosowania  obiektów

 w których siedzibę mają gminne jednostki organizacyjne do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

 

 

 

 

Koordynator, kierownicy jednostek organizacyjnych

 Wskazanie sposobów dostępu alternatywnego w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno- komunikacyjnym wynikające z zapisów art.6 ustawy

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2020

5.

Sporządzenie raportu

Koordynator

 

 

Do 31 marca 2021

6.

Podanie  raportu do publicznej wiadomości.

Koordynator,

pracownicy Urzędu

publikacja

Marzec 2021

7.

Przegląd procedur, regulaminów itp.

pod kątem dostosowania ich do zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 ustawy

Koordynator,

pracownicy Urzędu

Opracowanie procedur

I półrocze 2021r.

8.

Przygotowanie propozycji dostępu alternatywnego w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju w przypadku braku zapewnienia( z przyczyn niezależnych technicznych lub prawnych) dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator, pracownicy Urzędu

Wskazanie sposobów zapewnienia dostępu alternatywnego i wprowadzenia w/w rozwiązań zgodnie z wnioskiem oso ze szczególnymi potrzebami

I półrocze 2021r.

9.

Monitorowanie działalności jednostki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator, pracownicy Urzędu

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno- komunikacyjnym wynikające z zapisów art.6 ustawy

Na bieżąco-

 w całym okresie działania.

Koordynator do spraw dostępności

Paweł Maślanka